Kabelplus handelsvilkår

Lokale antenneforeningers vedtægter og vilkår er gældende for TV-leverancer.
Kabelplus har tidligere ved en fejl udsendt handelsbetingelser til samtygge for antenneforeningers medlemmer. Dette er en fejl da vi alene på TV fungerer som administrator. Vilkår på TV reguleres alene af vedtægterne fra din lokale antenneforening.

Handelsbetingelser gældende for IP-baserede tjenester
Kabelplus administrerer aftaler med antenneforeninger. Administrationen består i teknisk levering af IP-baserede tjenester til medlemmer så disse er tilgængelige på registrerede apparater, abonnementsopkrævning, pakkeskift, kundeservice og teknisk support efter aftale med foreningen.
Opdateret information om de aktuelle tjenester findes på hjemmesiden. IP-baserede tjenester udbydes af Kabelplus.
Handelsbetingelserne er gældende for og juridisk bindende for alle brugere af tjenesterne. Brugerne skal læse og acceptere vilkårene før de benytter tjenesterne. Ved at benytte tjenesterne accepterer medlemmerne handelsbetingelserne.

Tjenesterne er udbudt af:

Kabelplus
Nordmarksvej 14c
4040 Jyllinge
CVR nr. 3648 5221

Adgang til og brug af tjenesterne
Adgang til tjenester opnås ved, at tegne et abonnement hos en antenneforening, der har en aftale med Kabelplus, ved at vælge en eller flere indholdspakker.
For at kunne abonnere er der en række krav til medlemmet:

9. Være myndig
10. Være bosiddende i Danmark
11. Ved beløb over 5.000 kan Kabelplus kræve en kreditvurdering
12. Stå inde for at den information som medlemmet har afgivet i forbindelse med registreringen er korrekt. Såfremt medlemmets oplysninger ændrer sig, skal medlemmet straks meddele Kabelplus herom.
13. Acceptere at tjenesterne leveres i det land medlemmet er bosiddende.
14. Kun benytter tjenesterne til privat brug, ikke som kommercielt eller offentlig brug, medmindre andet er udtrykkelig aftalt skriftligt.
15. Det anbefales at medlemmer registrerer deres e-mailadresse og telefonnummer, idet en stor del af kommunikation mellem medlem og Kabelplus foregår heraf.
16. Registrere betalingsoplysninger på selvbetjeningen, registrer betalingsoplysninger til betalingsservice eller modtager manuel faktura. Oplysninger om de betalingskort, der kan benyttes til overførsel via internettet, som betaling for tjenesterne, kan findes på Kabelplus.dk.

Benytte IP-baserede tjenester i udlandet
Kabelplus er på ingen måde ansvarlig for omkostninger, overtrædelse af lovgivning eller andet, der måtte følge af at medlemmer benytter eller prøver at benytte tjenester udenfor landet.

Udstyr, systemer og forbindelser
Tjenesternes kvalitet afhænger af medlemmets udstyr, system og forbindelse. Før medlem gennemfører et enkelt-køb eller tegner et abonnement, skal medlem sikre, at det nødvendige udstyr er tilgængeligt for at anvende tjenesterne korrekt.
Kabelplus garanterer heller ikke for disse apparaters ydelsesevne, kvalitet eller forenelighed med tjenesterne.

Udveksling af data
Medlemmernes udveksling af data via hjemmesiden og selvbetjeningen sker i krypteret form via en sikker forbindelse.
Efter registrering vil medlemmet blive bedt om at indtaste et brugernavn og kodeord. Medlemmet skal holde disse oplysninger fortrolige og må ikke videregive dem til tredjepart.
På ethvert givet tidspunkt, men med et rimeligt varsel, har Kabelplus ret til at anmode om, at medlemmer ændrer adgangskode. Medlemmet anerkender, at en sådan ændring kan forårsage en midlertidigt afbrydelse af adgangen til tjenesterne.
Hvis medlemmet har mistanke om, at brugernavn og/eller adgangskode bliver brugt af en anden, skal medlemmet straks underrette Kabeplus med henblik på at få adgangskoden ændret. Hvis der for Kabelplus er grund til at antage at brugernavn og/eller adgangskode er blevet afsløret til eller på anden måde misbruges af en uautoriseret person, har Kabelplus ret til straks at deaktivere tjenesterne og/eller gøre tjenesterne utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre forsat forbudt adfærd.

Betalingsoplysninger
Ved din registrering af betalingsoplysninger registrerer og opbevarer en tredjemand godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard) de nødvendige betalingsoplysninger til brug ved opkrævning af abonnement eller enkeltkøb på vegne af Kabelplus.
Enkeltkøb betales på købstidspunktet og vil blive trukket fra det betalingskort, medlemmet har opgivet i forbindelse med registrering. Abonnement betales forud og trækkes fra det betalingskort som medlemmer har opgivet i forbindelse med registrering. Medlemmet hæfter for betalingen for de tjenester der leveres i henhold til aftalen. Medlemmet hæfter også i de tilfælde hvor tjenesterne overlades til andre, jf. lov om betalingstjenester §62, stk. 1-9. Medlemmet tilkendegiver at have tilstrækkelige midler til rådighed for at dække betaling, når denne forfalder. Forsinket betaling giver Kabelplus ret til at opkræve renter i henhold til renteloven.
Kabelplus har endvidere ret til at suspendere eller begrænse medlemmets adgang til eller brug af tjenesterne.
Derudover har Kabelplus ret til at opsige abonnementet i sin helhed med øjeblikkelig virkning i de tilfælde, hvor medlemmer er mere end 10 dage over forfald med betalingerne.
Medlemmet er underlagt en bindingsperiode på 6 måneder fra registrering. Efter en bindingsperiode kan abonnement opsiges kvartalsvis

Udstyr
Kabelplus tilbyder i nogen tilfælde udstyr der kan lånes eller lejes i abonnementsperioden som f.eks. TV boks, Modem, KAM og kort. Dette udstyr tilhører Kabelplus og skal tilbageleveres ved endt abonnementsperiode, da Kabelplus ellers har ret til at fakturere for dette.

Priser
Priser fastsættes af antenneforeningen.

Betaling vil blive opkrævet efter den på ethvert tidspunkt gældende prisliste. Priserne er tilgængelige på hjemmesiden og kan ændre sig over tid, som meddelt medlemmet i overensstemmelse med disse vilkår. Med forbehold for medlemmets rettigheder i henhold til punktet “Fortrydelsesret” kan ingen betalinger refundere, og Kabelplus giver ikke restitutioner eller kreditter i forbindelse med manglende brug eller delvis brug af tjenesterne.
Medlemmet har ret til at ændre pakke under abonnements- eller bindingsperioden. Hvis medlemmer opgraderer deres abonnement, kan dette føre til en højere betaling for den nuværende forudbetalte periode. På den dag, du opgraderer dit abonnement, vil den nye betaling blive trukket fra det registrerede betalingskort. Hvis medlem nedgraderer deres abonnement til en pakke med lavere pakkepris, vil både prisændringer og pakkeændringen effektiviseres på den næste forfaldsdato. Enhver bindingsperiode forbliver den samme.

Kort der modtages:
Dankort (0 kr) Mastercard (1,25%)?Maestro (1,25%)?Visa (1,25%)?Eurocard/Mastercard (udenlandsk)(3,75%)
Der er forbundet et kortgebyr med brug af de forskellige betalingsmuligheder. Gebyret, for at benytte de respektive betalingskort og måder, er oplyst i parentesen.

Prisændringer
Kabelplus skal give medlemmet mindst 30 dages varsel pr. e-mail eller offentliggøre prisændringen på hjemmesiden, hvis der forekommer ændringer i priser under en abonnementsperiode. Kabelplus kan ændre priserne med kortere varsel eller under en bindingsperiode, hvis Kabelplus omkostninger for at gøre tjenesterne tilgængelig stiger, for eksempel som følge af ændrede skatter eller generelle prisstigninger, valutakursudsving, ændring i priser til tredjemand, beslutninger fra myndighedernes side, eller ændringer i lovgivning eller andre vedtægter, og hvor ændringen svarer til et beløb ikke større end de øgede omkostninger.
Hvis medlemmet ikke accepterer ændringen i prisen, har medlemmet ret til at annullere alle ikke-bindende abonnementer fra den dag ændringen træder i kraft på betingelse af, at Kabelplus har modtaget meddelelse om dette mindst 3 dage før ændringen effektiviseres. Hvis medlemmet er i en bindingsperiode, har medlemmet ret til at opsige abonnement fra den dag, hvor ændringen træder i kraft, på betingelse af, at Kabelplus har modtaget mindst 7 dages varsel om dette inden 21 dage efter modtagelsen af meddelelsen om ændringen fra Kabelplus. En ændring i priser som nævnt ovenfor omfatter også indførelsen af gebyrer m.v.

Gratis prøvetilbud
Kabelplus kan tilbyde nye kunder en specifik periode med gratis brug af indholdspakker.

For at benytte tilbuddet, skal medlemmet opfylde følgende krav: tilbuddet giver ret til at benytte særlige indholdspakker uden omkostninger i en specifik periode, som begynder, når medlemmet har bekræftet kontoinformationerne på hjemmesiden. Efter tilbuddets afslutning, vil medlemmet blive opkrævet for pakken med de gældende priser, som er anført på hjemmesiden, hvis medlemmet ikke aktivt vælger at opsige abonnementet. Skulle medlemmet vælge ikke at blive en betalende kunde, skal abonnementet opsiges i løbet af tilbudsperioden.
Efter underretning via e-mail eller offentliggørelse på hjemmesiden, har Kabelplus ret til efter eget skøn at foretage ændringer i forhold til indhold af pakker, som medlemmer abonnerer på. En sådan ændring vil træde i kraft på det varslede tidspunkt, men ikke tidligere end 30 dage efter varslet er sendt eller offentliggjort.
En ændring kan træde i kraft tidligere hvis det er forårsaget af en potentiel overtrædelse af loven, en afgørelse fra myndighederne, en ændring af loven eller en lignende situation af force majeure karakter.
Hvis ændringen fører til en væsentlig ulempe for medlemmerne, kan de annullere de berørte dele af aftalen på betingelse af, at Kabelplus har modtaget meddelelse om dette forud for, at ændringen er indtrådt.
Automatisk abonnementsfornyelse
Når medlemmet abonnerer på en pakke, bliver abonnement automatisk fornyet i slutningen af abonnementsperioden eller bindingsperioden og Kabelplus fortsætter, indtil medlemmet opsiger abonnementet med at trække betaling fra det betalingskort, som du indgav under registreringen.
Kvittering for abonnementstræk og ændring af kortinformationer, kvittering for betaling sendes pr. mail, når medlemmet tilmelder og dermed accepterer vilkår. Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender Kabelplus påmindelse pr. mail herom, og medlemmet må herefter foretage en tilmelding med et nyt betalingskort. Når medlemmet har modtaget det nye kort skal medlemmet logge ind på mit.Kabelplus.dk og klik på "Betalingskort". Ved spærring af betalingskort er medlem selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på mit.Kabelplus.dk som beskrevet ovenfor.
Kvittering modtages ved træk fra betalingskort via e-mail inden Kabelplus trækker pengene fra medlems konto.

Opsigelse af tjenesterne
Medmindre medlemmet er i en bindingsperiode, er der ingen periode med forpligtelse til at bruge tjenesterne og ved opsigelse af abonnement, skal medlem gå ind på "Konto” på hjemmesiden. Opsigelse vil herefter blive gennemført;
a. ved udløbet af den abonnementsperiode, indenfor hvilken medlemmet oplyser Kabelplus, at medlem ønsker at opsige; eller
b. når medlem giver Kabelplus varsel i overensstemmelse med “Ændring af Tjeneste”, “Prisændringer” m.v., til udløbet af det opsigelsesvarsel, der er nævnt i disse bestemmelser.
Hvis medlem er under en bindingsperiode, skal medlem abonnere på tjenesten mindst til slutningen af sådan en bindingsperiode. Medlem kan kun opsige abonnement til ophør under en bindingsperiode ved at give Kabelplus 7 dages varsel indenfor 21 dage efter modtagelse af varsel fra Kabelplus om at;
a. der er en prisændring, som påvirker medlemmets ydelse
b. en ændring i tjenesterne fører til en betydelig ulempe for medlemmet
c. der er en ændring/tilføjelse af væsentlig karakter af disse vilkår og betingelser, og ændringen ikke er ubestridt til fordel for forbrugeren
Medmindre medlemmets opsigelse falder indenfor nedenstående fortrydelsesfrist, vil Kabelplus ikke tilbagebetale nogen indbetalinger.

Annullering af Kabelplus
Kabelplus forbeholder sig rettighederne til at annullere eller suspendere medlemmers adgang til tjenesterne på et hvilket som helst tidspunkt. Hvis Kabelplus opsiger aftalen, vil medlem enten;
a. have adgang til ydelsen (eller modtage en pro rata tilbagebetaling efter Kabelplus eget skøn) for resten af den nuværende abonnementsperiode, eller bindingsperiode, men abonnement vil ikke blive fornyet, eller
b. have adgang til de(n) enkelte tjenester, som medlem allerede har købt, ved hjælp af en engangsbetaling for den resterende tid af den pågældende ydelse.

Såfremt det forekommer, at annulleringen skyldes;
a. uautoriseret eller mistanke om uautoriseret brug af tjeneste(r)
b. manglende overholdelse af disse vilkår og betingelser
c. overskridelse af betalingstermin med mere end 10 dage; vil Kabelplus have ret til at opsige ydelsen øjeblikkeligt, og de resterende abonnementsbetaling(er) vil straks være forfaldne til Kabelplus.

Fortrydelsesret
Hvis medlemmet lige har tilmeldt sig Kabelplus på internettet, og de har skiftet mening om abonnering, har de ret til at fortryde abonnement og få en fuld refusion inden for 14 dage efter købet. Ved køb af en eller flere tjenester, begynder fortrydelsesfristen, når medlem har modtaget bekræftelse på abonnementet.
Dog bør medlemmer være opmærksom på, at hvis der logges ind på Kabelplus og aktiverer en eller flere tjenester, hvor filter bliver udskiftet så det er muligt at se tv, inden for fortrydelsesfristen, vil medlem ikke længere have ret til at fortryde køb og få en refusion.
Medlemmet giver således afkald på fortrydelsesret, når der tages abonnementet i brug. For at fortryde køb og dermed aktivere fortrydelsesfristen, sendes en e-mail til Kabelplus kundeservice på info@Kabelplus.dk.

Sikkerhed
Medlemmer må ikke forsøge at omgå Kabelplus sikkerhedssystem eller forsøge at teste tjenesternes sikkerhedssystem. Medlemmet må ikke bruge tjenesterne på en måde, der kan skade, lukke ned, overbelaste, forringe eller krænke andre brugeres brug af tjenesterne. Dette omfatter at sende eller overføre materiale, der indeholder software virus eller andre computerkoder, filer eller programmer, designet til at skade, afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware, eller udstyr, der er forbundet direkte eller indirekte til tjenesterne. Medlemmer må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til noget computersystem, netværk, indhold eller oplysninger på tjenesterne, eller systemer, der danner tjenesterne. Medlemmer må heller ikke forsøge at opnå adgang til materiale eller information, som ikke bevidst er blevet gjort tilgængeligt eller opnåeligt fra tjenesten. Overtrædelse af ovennævnte vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse af disse vilkår og betingelser, der giver Kabelplus retten til straks at lukke tjenester for medlemmer og/eller gøre tjenester utilgængelig for medlemmer, eller på anden måde forhindre fortsatte forbudte adfærd.

Kabelplus´ ansvar
Tjenesterne udbydes på et “som beset” og en “som tilgængelig” basis, og Kabelplus giver ingen garanti med hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indhold, information eller andet materiale, på eller via tjenester. I den videst mulige udstrækning giver Kabelplus ingen garanti, udtrykkeligt eller stiltiende, med hensyn til funktion, tilgængelighed, kvalitet, brugervenlighed eller sikkerhed af tjenester.
Under ingen omstændigheder vil Kabelplus, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, licensgivere eller tredjemand være ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, tilfældige, skader eller følgeskader som følge af brugen eller manglende evne til at bruge tjenester eller nogen tredjeparts softwaretjeneste med adgang fra hjemmesiden eller tjenester.
Erstatning
Medlemmer accepterer at holde Kabelplus og hver af deres direktører, bestyrelsesmedlemmer, agenter, kontrahenter, partnere og ansatte skadesløse fra og mod eventuelle tab, ansvar, krav, efterspørgsel, omkostninger og udgifter, herunder advokatomkostninger, der udspringer af eller i forbindelse med en misligholdelse af disse vilkår og betingelser eller enhver overtrædelse af eventuelle love, regler eller tredjeparts rettigheder.

Fortrolighedspolitik
Vi behandler oplysninger om medlemmer fortroligt.

Sociale medier
Tjenesterne kan give medlemmer mulighed for at offentliggøre din profil, dele links med andre brugere af tjenesterne og integrere dine aktiviteter på tjenester med funktioner, der er udbudt af tredjeparts sociale netværkstjenester, inklusive, men ikke begrænset til f.eks. Facebook og Twitter (“Sociale medier”). Hvis medlemmer vælger at bruge denne funktion, inklusive vælger forbindelse til en Facebook-konto, kan deres Kabelplus-profil blive offentligt tilgængelig for andre brugere. Medlemmet accepterer, at Kabelplus ikke er ansvarlig for indholdet, når det opgives via sociale medier, og de bør referere til de relevante vilkår og betingelser for brug af sociale medier på hjemmesiden. Hvis medlemmer bruger sociale medier i forbindelse med tjenester, accepterer de, at de ikke må bruge dem på nogen måde, som Kabelplus efter eget skøn, finder uacceptabel, herunder (uden begrænsning): at vise respektløshed imod, genere, mobbe, fornærme, udgive sig for eller spamme andre brugere; at offentliggøre eller skabe noget, som er fornærmende, misbrugende, ærekrænkende, pornografisk eller uanstændigt; brug til nogen form for illegalt, umoralsk eller skadeligt formål; eller krænke tredjeparts rettigheder.

Links fra vores hjemmeside
Når medlemmer bruger hjemmesiden kan den indeholde links til andre hjemmesider, der leveres af tredjeparter.
Kabelplus har ingen kontrol over disse hjemmesider og vedkender sig intet ansvar for dem eller for noget tab eller nogen skade, der måtte ske ved brug af dem.
Ændringer
Kabelplus forbeholder sig retten til, til enhver tid, at foretage ændringer i disse vilkår og betingelser.
Ændringer vil fremgå på hjemmesiden. Kabelplus anbefaler, at medlemmer holder sig opdateret, ved jævnligt at besøge hjemmesiden.
Medlemmer vil blive gjort opmærksom på væsentlige ændringer via e-mail mindst 30 dage før ændringen træder i kraft. De kan ved væsentlige ændringer opsige abonnementet på den dag, hvor ændringen træder i kraft, på betingelse af, at ændringen ikke er ubestridt til medlemmets fordel samt at Kabelplus har modtaget forudgående underretning om opsigelsen. Hvis medlemmer ikke opsiger abonnementet som fastsat ovenfor, accepterer de ændringen.

Overdragelse
Aftalen er kun gældende for individuelle brugere, og de må ikke overdrage aftalen eller nogen del heraf til tredjepart. Kabelplus har ret til at overdrage denne aftale eller enhver del heraf til en tredjepart.

Den fulde aftale
Disse vilkår og betingelser, sammen med Kabelplus Fortrolighedspolitik udgør den fulde aftale imellem medlem og Kabelplus, og afløser alle tidligere aftaler, både skriftlige og mundtlige.

Force Majeure
Kabelplus står ikke til ansvar for svigt, nedbrud eller anden mangel på opfyldelse af disse betingelser og vilkår, forårsaget af begivenheder, der ligger uden for Kabelplus rimelige kontrol.

Afbrydelse
Skulle nogen bestemmelse i denne aftale være ugyldig eller umulig at håndhæve, vil en sådan bestemmelse ikke på nogen måde have indflydelse på, ugyldiggøre eller forhindre håndhævelse af de resterende bestemmelser i denne aftale. Anvendelsen af denne bestemmelse skal håndhæves i det omfang, det er tilladt ved lov.

Tvister og klager
I tilfælde af tvist, der udspringer af aftalen, kan du klage til Kabelplus på info@Kabelplus.dk.

Kabelplus træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest en måned efter at klagen er indgivet.
Aftalen reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Tvister kan i øvrigt indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Kabelplus på tlf.: 71992991 eller er mai: Info@Kabelplus.dk.

Telefoni

 • 79 kr Frit forbrug:
 • 19 kr Abonnement:
Bestil telefoni

TV *

 • 98 kr./md Grundpakke
 • 397 kr./md Mellempakke
 • 587 kr./md Fuldpakke
 • Se TV-Pakkerne
 • Se Mix-Pakkerne
 • Se Tilvalgskanaler
 •  

  * Nye priser gælder fra d. 17 juni 2019

  ** Husstande i Frederikshøj skal betale kontingent på kr. 30 pr. mdr.

  Internet

  • 299 kr Large:
   500/500 Mbit
  • 199 kr Normal:
   200/200 Mbit
  • 99 kr Mini:
   25/25 Mbit
  • 29 kr Mikro:
   2/2 Mbit

  Forum

  • Seneste indlæg: Priser på TV og Internet fra den 1. januar
   Af: Peter Dam
  • Indlæg i alt: 327
  Til Forum

  Generel information

  Sådan undgår du flimmer på skærmen:
  klik her!

  Driftsinformation:
  klik her!

  Tjek dit net
  klik her!

  Få fuld udbytte af dit trådløse Internet
  klik her!

  Indstilling af TV
  klik her!

  Indstilling af @Frederiksholm.net mail
  klik her!

  Kabelplus

  Kabelplus forestår på vegne af Frederiksholm Net administration af betalinger, opkrævninger og indrapporteringer. Kabelplus bistår herunder i et vidst omfang Frederiksholm Net med teknisk assistance i forbindelse med signal forstyrrelser o. lign.
  Handelsbetingelserne: Klik her
  For kontakt: Klik her

  TV Arkiv