Frederiksholm Net's Vedtægter

Frederiksholm Net Vedtægter, som senest ændret ved den ordinære generalforsamling den den 25. april 2018.


§ 1. Navn
Foreningens navn er Frederiksholm Net.


§ 2. Formål
Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlem¬mer¬ne med:
a. danske og udenlandske radio- og tv-kanaler
b. internet og telefoni
c. andre ydelser, som kan tilbydes over et bredbåndsanlæg

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet samt administration for andre antenne- og grundejerforeninger.
Stk. 3. Foreningen kan indgå aftaler med en eller flere leverandører om levering af de i stk. 1 nævn¬te ydelser for en periode på maksimalt 3 år.

Stk. 4. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, sel¬ska¬ber eller sam¬men¬slutninger, som har til formål at fremme foreningens formål.

Stk. 5. Foreningen er medlem af Forenede Danske Antenneanlæg.


§ 3. Geografisk område og hjemsted
Foreningen kan forsyne og optage medlemmer fra følgende områder, der kaldes forsyningsområdet: Københavns Kommune.

Stk. 2. Foreningen kan endvidere optage medlemmer med henblik på udbygning af forsyningsområdet til: Københavns Kommune

Stk. 3. Foreningens aktiviteter omfatter: Københavns Kommune.

Stk. 4. Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune.


§ 4. Medlemmer
Foreningen kan optage boligenheder bestående af én eller flere husstande i forsyningsområdet ved kollektiv tilslutning igennem boligenhedens afdelingsbestyrelse, eller anden lovligt valgt beboerrepræsentation.

Stk. 2. Optagelse af en boligenhed sker ved skriftlig aftale mellem foreningen, boligenhedens administrator, samt boligenhedens beboerrepræsentation.

Stk. 3. Når en boligenhed er optaget i foreningen, får beboere i boligenhedens husstande automatisk medlemskab af foreningen.

Stk. 4. Medlemsskabet er tilknyttet adressen og er ikke personligt, men tilhører de(n) til en hver tid registrerede beboer(e) på adressen.


§ 5. Levering af ydelser
Foreningens leveranceudbud jf. § 2, stk. 1, kan sammensættes som en kombination af leverancer fra serviceudbydere, og pakker af radiokanaler og tv-kanaler.

Stk. 2. Den enkelte boligenhed kan med foreningen skriftligt aftale omfanget af leverancer til boligerne i foreningen, herunder kollektive, obligatoriske leverancer. (Eksempelvis grundpakke)

Stk. 3. Foreningen kan ikke af en boligenhed forpligtes til at levere ydelser, som foreningen, eller dens serviceleverandør(er) ikke udbyder.

Stk. 4. Leveranceomfanget kan ændres ved gensidig aftale mellem boligenheden og foreningen.

Stk. 5. Betaling for kollektive obligatoriske leverancer sker ved kollektiv betaling gennem boligenheden.

Stk. 6. Leverancer fra serviceudbydere kan forudsætte særskilt aftale mellem medlemmet og serviceudbyderen.

Stk. 7. Bestyrelsen kan foretage løbende ændringer i de i stk. 1 nævnte ydelser, når den finder det nødvendigt. Beslutninger herom skal efterfølgende forelægges til orientering på den førstkom¬men¬de ordinære generalforsamling.


§ 6. Betaling for medlemskab og ydelser
Kontingent og evt. bidrag efter § 11, stk. 3, tilslutningsafgift og andre afgifter og gebyrer fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Kontingent og evt. bidrag efter § 11, stk. 3 dækker udgifter til foreningens drift, administra¬¬tion, vedligehol¬delse og udbygning.

Stk. 3. Afgifter kan bl.a. omfatte programafgifter og ophavsretlige vederlag til Copy¬dan, Koda m.fl. samt moms.

Stk. 4. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at fastsætte gebyrer for ydelser.

Stk. 5. De i stk. 1 - 4 nævnte kontingenter, afgifter og gebyrer opkræves af bestyrelsen fra de enkelte boligenheder i forhold til antallet af tilslutninger i boligenheden.


§ 7. Andre pligter for medlemmerne
Medlemmerne er pligtige til uden vederlag eller erstatning at tåle gravearbejde samt placering af kab¬ler, forstærkere, standere m.v. - i rimeligt og relevant omfang - ved, i, eller på deres bolig.

Stk. 2. Medlemmerne afholder udgifter til udbedring af de skader, de måtte påføre foreningens kab¬ler, forstærkere og standere m.v. ved, i, på og uden for egen bolig.

Stk. 3. Medlemmet kan etablere egne installationer i eget hus eller lejlighed. Sådanne installationer og de i stk. 5 nævnte stikledninger må ikke forstyrre bredbåndsanlægget. Sker dette alligevel kan foreningen straks frakoble tilslutningen og evt. kræve erstatning.

Stk. 4. Foreningen kan organisere og tilbyde fælles serviceaftaler for de tilsluttede boligenheder og medlemmerne.

Stk. 5. Medlemmerne skal tillade foreningen og dens installatør adgang til teknisk kontrol af stikled¬ning og husinstallation. Dette kan om fornødent sikres med fogedens hjælp.

Stk. 6. Et medlem må ikke tilslutte andre -herunder særligt andre husstande- til bredbånds anlægget.

Stk. 7. Såfremt et medlem forser sig mod stk. 5 eller 6 er bestyrelsen forpligtet til at påtale forhol¬det og kræve erstatning. Kan dette ikke afhjælpe forholdet kan bestyrel¬sen afbryde signal forsyningen, kræve erstatning, ekskludere medlemmet og foretage politi-anmeldelse.


§ 8. Udmeldelse
En boligenhed kan tidligst udtræde fra foreningen et år efter boli-genheden er indtrådt i foreningen.

Stk. 2. Udtrædelse kan kun ske ved udgangen af et regnskabsår.

Stk. 3. Udtrædelse skal varsles skriftligt til foreningens formand, med minimum 3 måneders varsel.

Stk. 4. Ved udtrædelse af foreningen, kan en afdeling ikke medtage nogen del af foreningens formue.


§ 9. Restancer, inkasso, afbrydelse af forsyningen og eksklusion
Såfremt en boligenhed ikke betaler de fastsatte ydelser iht. § 6, kan bestyrelsen overdrage tilgodehavendet til inkasso, afbryde signalfor-syningen og evt. eksklude¬re boligenhedens beboere kollektivt.

Stk. 2. Inden de i stk. 1 nævnte sanktioner gennemføres, skal bestyrelsen sende en skriftlig advarsel, der påtaler forholdet og giver mindst 14 dage til at bringe forholdet i orden. Såfremt boligenheden ikke reagerer på den skriftlige advarsel og bringer forhol¬det i orden, kan bestyrelsen efter fristens udløb når som helst afbryde forsyningen og foreta¬ge eksklusion.

Stk. 3. Boligenheden er pligtig til at betale samtlige omkostninger, der følger af den manglende indbe¬taling, herunder inkassoomkostninger, afbrydelse og evt. gentilkobling af tilslut-ninger.

Stk. 4. Boligenheden kan appellere eksklusion og afbrydelse af forsyningen til først¬kommende ordinæ¬re generalforsamling.

Stk. 5. Eksklusion eller afbrydelse af signalforsyningen fritager ikke boligenheden for pligten til beta¬ling af ydelser eller overholdelse af pligter, særligt de i § 7 nævnte for¬pligtelser.


§ 10. Teknisk anlæg
Foreningen ejer og driver et bredbåndsanlæg, der kan modtage og distribuere de i § 2, stk. 1 nævn¬te ydelser til forsyningspunktet til de enkelte boligenheder. Anlægget kan distribuere via coaxkabel og/eller lysleder og/eller pds.

Stk. 2. Foreningen kan eje, medeje, leje og drive coax-, pds- eller lyslederkabler, der kan forsyne eget an¬læg med signaler samt tekniske installationer nødven¬dige for forsyningen.

Stk. 3. Foreningens anlæg skal leve op til aktuelle tekniske stan-darder og ved¬li¬ge¬hol¬des, så det til stadighed kan levere forsyning i høj kvalitet.

Stk. 3b: Når der tilsluttes boligenheder til foreningens net, skal bestyrelsen sikre, at aftalen om tilslutning omfatter en klar og utvetydig specifikation på skillepunktet mellem foreningens net og boligenhedens egen installation

Stk. 3c: Bestyrelsen er forpligtet til at sikre at der forefindes klare aftaler om leje og/eller adgangs- og brugsret til lokationer, hvor der opstilles aktivt udstyr, eller føres kabling igennem, som er del af foreningens transmissions net.

Stk. 4. Bestyrelsen er pligtig at holde sig orienteret om den tekniske udvikling og at stille forslag til generalforsamlingen om vedligeholdelse, opgradering og investering i nye tekniske mulighe-der.

Stk. 5. Bestyrelsen udpeger af sin midte et bestyrelsesmedlem, der har ansvar for den tekniske over¬vågning af anlægget.

Stk. 6. Bestyrelsen kan indgå aftaler med eksterne leverandører om løbende ved¬li¬ge¬hol¬delse af det tekniske anlæg. Ingen aftaler kan have en løbetid på over 3 år, med¬mindre det er godkendt af ge-neralforsamlingen.

Stk. 7. Bestyrelsen skal sikre, at den fornødne tekniske dokumen-tation af anlægget er til stede og lø¬bende ajourføres i overens-stemmelse med AFO's vejledende, tekni¬ske retningslinjer.

Stk. 8. Bestyrelsen skal sikre, at vedligeholdelse og udbygning af anlægget sker efter de retningslinjer og normer, der er vedtaget eller godkendt af AFO. Herunder, at eksterne leverandører jf. stk. 6 er med¬lem af AFO og overholder AFO's standarder.


§ 11. Opgradering, udbygning og udvidelse af anlægget
Generalforsamlingen kan efter forslag fra bestyrelsen beslutte udbygning af anlægget med nye tek¬niske muligheder eller udvidelse af anlægget til nye geografiske områder.

Stk. 2. Forslag efter stk. 1 skal indeholde en beskrivelse af såvel tekniske forhold og muligheder som finansieringen heraf. Forslag skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

Stk. 3. Boligenhederne er pligtige til årligt at indbetale et af generalforsamlingen fastsat bidrag, even¬tuelt fastsat for et begrænset antal år, til dækning af fremtidige anlægsinvesteringer (opgrade¬ring, udbygning og fornyelse af foreningens anlæg) efter stk. 1. Generalforsamlingen kan på den or¬dinære generalforsamling ændre størrelsen af bidrag.


§ 12. Valg af tv- og radiokanaler og pakker
Foreningen skal sikre alsidighed ved programvalg i pakker, samt ved valg af serviceudbyder, så der tages hensyn til mindretalsinteresser.

Stk. 2. Valg af programmer og/eller serviceudbyder kan ske ved urafstemning, generalforsamlingsbeslutning eller foretages af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutninger herom skal forelægges til orientering for førstkommen¬de ordinære generalforsamling.


§ 13. Valg af udbyder af internet
Foreningen kan selv forestå udbud af internetydelser, eller sikre, at en ekstern udbyder af internet¬ydel¬ser kan levere stabile forbindelser og tilslutning til ydelser, der anses som moderne og fremtids¬sikrede.

Stk. 2. Valg af udbyder af internet kan ske ved urafstemning, generalforsamlingsbe¬slutning eller fo¬re¬tages af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutninger skal forelægges til orientering for førstkommen¬de ordinære generalforsamling.


§ 14. Valg af udbyder af telefoni
Foreningen kan selv forestå udbud af telefoni, eller sikre, at en ekstern udbyder af telefoni kan levere stabile forbindelser og tilslutning til ydelser, der anses som moderne og fremtids¬sikrede.

Stk. 2. Valg af udbyder af telefoni kan ske ved urafstemning, generalforsamlingsbe¬slutning eller fo¬re¬tages af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutninger skal forelægges til orientering for førstkommen¬de ordinære generalforsamling.


§ 15. Fælles bestemmelser om eksterne ydelser
Forslag til aftaler og kontrakter jf. § 11 – 14 skal i hovedtræk forelægges og refereres på generalforsamlingen.

Stk. 2. Aftaler og kontrakter jf. § 11 – 14 skal på anfordring kunne gennemses af et¬hvert medlem, der eventuelt skal skrive under på en erklæring om, at indholdet ikke må refereres uden for fore¬nin¬gen.

Stk. 3. Ydelser, som leverandører eller foreningen stiller til veder-lagsfrit rådighed for medlemmer, herunder bestyrelsesmedlemmer eller ansatte, skal fremgå af bestyrelsens beretning til generalfor-samlingen eller af årsregnskabet.


§ 16. Information og kommunikation
Bestyrelsen holder medlemmerne løbende orienteret om foreningens forhold, herun¬der især takster, programmer, rettigheder og pligter på en hjemmeside, som forenin¬gen driver.

Stk. 2. Bestyrelsen kan udsende nyhedsbreve pr. e-mail til med-lemmer, der ønsker at modtage så¬danne.

Stk. 3. Meddelelser til og fra bestyrelsen skal være skriftlige. E-mail sidestilles med skriftlig medde¬lelse.

Stk. 4. Bestyrelsen udpeger af sin midte et bestyrelsesmedlem, der har ansvar for foreningens hjem¬meside og information til med-lemmerne.

Stk. 5. Bestyrelsens postadresse, samt e-mail adresse til formanden skal fremgå af hjemmesiden.


§ 17. Administration og medhjælp
Bestyrelsen kan antage lønnede medarbejdere til udførelse af opgaver med informa¬tion, vedligeholdelse af anlægget, admini-stration m.m.

Stk. 2. Ved antagelse af lønnede medarbejdere skal bestyrelsen sikre en forsvarlig varetagelse af almindelige arbejdsgiverfunktioner, herunder arbejdsmiljø, arbejdsgi¬veransvar m.m.

Stk. 3. Bestyrelsens kompetence til at træffe beslutninger efter disse vedtægter, kan ikke overdrages til lønnede medarbejdere.

Stk. 4. Bestyrelsen kan indgå aftaler med andre foreninger eller virksomheder om udførelse af de i stk. 1 nævnte opgaver.


§ 18. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dags¬orden, tid og sted samt regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år eller med oplysning om, hvor og hvornår dette er frem¬lagt.

Stk. 4. Indkaldelse skal ske skriftligt ved omdeling til alle medlemmer. Hvis foreningen driver informationskanal eller en hjem¬meside, skal indkaldelsen gengives på disse.

Stk. 5. Er der rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag skriftligt omdeles til alle medlemmer senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde føl¬gende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skalforelægges general¬forsamlingen
5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
6. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, tilslutnings-afgift og andre af¬gifter
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
9. Eventuelt.

Stk. 7. Forslag fra medlemmerne til behandling under dagsordenens punkt 6 skal med forslagsstillerens kontaktoplysninger og underskrift være formanden i hænde senest 14 dage før ge-neralforsamlingen. Fristen skal bekendtgøres i generalforsamlingsindkaldelsen.

Stk. 8. Under pkt. 3 eller 5 skal bestyrelsen orientere om honorarer eller andet, be¬styrelsesmedlemmer har modtaget fra foreningen, og evt. ydelser, bestyrelsesmed¬lemmer har modtaget fra leverandører eller andre firmaer.


§ 19. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 procent af medlemmerne kræver det med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. Indkaldelse skal ske med varsel på mindst 10 dage, og den skal afholdes senest 30 dage efter, at en begæring er modtaget.

Stk. 3. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som anført i § 18, stk. 4.

Stk. 4. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal som minimum inde¬holde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Behandling af den sag, der har afstedkommet indkaldelsen, jf. stk. 1.
4. Eventuelt.


§ 20. Fælles bestemmelser for generalforsamlinger og urafstem-ninger
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af diri¬genten. Dog kan ethvert medlem kræve at en afstemning skal ske skriftligt.

Stk. 2. En vedtægtsmæssigt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stk. 3. Alle medlemmer af en husstand kan deltage i generalforsamlingen, men hver husstand har kun 1 stemme.

Stk. 4. Indbudte gæster har taleret, men ikke stemmeret.

Stk. 5. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et - og kun et - andet medlem.

Stk. 6. Bestyrelsen etablerer adgangskontrol for at sikre, at de i stk. 3 – 7 nævnte be¬stemmelser over¬¬holdes. Fuldmagter afleveres til adgangskontrollen, der videregiver dem til dirigenten. Bestyrel¬sen udleverer stemmesedler. Dirigenten afgør eventuel uenighed om stemmeret, stemmesedler og fuldmagter.

Stk. 7. Generalforsamlingen kan ved almindeligt stemmeflertal vælge at sende et forslag til urafstemning.

Stk. 8. Forslag som er sendt til urafstemning vedtages ved almin-deligt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer ved urafstemningen.

Stk. 9. Bestyrelsen skal have igangsat urafstemninger iht. Stk. 7 senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Stk. 10 En urafstemning skal ske ved omdeling af stemmevejled-ning, stemmesedler og forslag til alle medlemshusstande.

Stk. 11. Der skal være en frist på mindst 10 dage til at afgive stemmer ved en urafstemning.

Stk. 12. Hver medlemshusstand har 1 stemme ved en urafstemning.


§ 21. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer Tillige vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter.

Stk. 2. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år, og 1 næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Bestyrelsen konstituerer herudover sig selv.

Stk 3. Bestyrelsen kan supplere sig med indtil 2 medlemmer uden stemmeret, der har viden og kompetence inden for foreningens forretningsområde, hvilke dog skal godkendes på hver følgende ordinære generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen har ledelsen af foreningens anliggender og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen fører protokol over sine forhandlinger. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

Stk. 5. Ved udvidelse af det tekniske anlæg, eksempelvis ved forøgelse af modtager-kapaciteten, kræves 2/3 flertal af bestyrelsen.
Stk. 6. Bestyrelsen kan vælge at udpege en kasserer, eller uddelegere den økonomiske administration helt eller delvist til en kompetent aktør (administrator), i hvilket fald der ikke skal udpeges en kasserer.

Stk. 7. Bestyrelsen skal på generalforsamlingen redegøre for hvordan og af hvem den økonomiske administration udføres, samt for omfanget af aftalen, herunder for omfanget af evt. vederlag til administrator.

Stk. 8. Bestyrelsen er pålagt at afvise ydelser fra leverandører og andre firmaer, som har en værdi på mere end 1000 kr. såfremt ydelserne ikke er fagligt relevante.


§ 23. Økonomi
Foreningen ejer det tekniske anlæg, der er dens vigtigste aktiv. Andre aktiver er eventuelle andele af andre installationer, indskud i banker, tilgodehavender og de lø¬bende ydelser, boligenhederne er forpligtet til at betale.

Stk. 2. Foreningens likvide midler placeres på en eller flere drifts-konti, der sikrer likvi¬ditet til at be¬tale foreningens løbende forplig-telser. Midler placeres i øvrigt til bedst mulig forrentning i en so¬lid bank eller i statsobligationer.

Stk. 3. Foreningen kan optage lån til finansiering af anlægsudgifter og udvidelser. For¬eningens aktiver jf. stk. 1 kan stilles som sikkerhed for lånet.

Stk. 4. Optagelse af lån kan kun ske efter godkendelse på generalforsamling, medmindre det er nødvendigt for at opretholde signalforsyning.

Stk. 5. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen no¬gen personlig hæftelse.

Stk. 6. Foreningen er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab hidrørende fra levering af eller driftsforstyrrelser vedrørende foreningens ydelser.


§ 24. Økonomisk forvaltning
Bestyrelsen skal til enhver tid kunne dokumentere foreningens adkomst til dens aktiver og fører derfor en fortegnelse over de investeringer, der er gjort i foreningens tekniske anlæg, herunder de reparationer og opgraderinger, der er foretaget i anlægget, her¬under tilbud, bekræftelser, kontrakter, fakturaer m.m. Denne dokumenta-tion må ikke makuleres før den pågældende del af anlægget er gået ud af drift.

Stk. 2. Bestyrelsen kan ikke indgå aftaler, der giver afkald på ejerskabet til hele eller dele af antenneanlægget. Sådanne aftaler skal godkendes af en generalforsamling.

Stk. 3. Bestyrelsen kan ikke indgå aftaler, der forpligter foreningen til at betale et be¬løb, når aftalen ophører.

Stk. 4. Indtægts- og udgiftsbilag skal opbevares i 5 år og derefter kasseres. Sådanne bilag kan dog destrueres straks efter generalforsamlingens godkendelse af regnska¬bet, såfremt de scannes eller på anden måde digitaliseres til en fil, der kan opbevares i stedet.

Stk. 5. Regnskaberne opbevares mindst 5 år og bør i digitaliseret form opbevares så længe regnskabet indeholder dispositioner, der har betydning for dokumentation af foreningens anlæg.


§ 25. Forsikring
Bestyrelsen skal tegne forsikring, der dækker arbejdsskade for personer, der arbejder i foreningens tjeneste, bestyrelsesansvar, foreningens erstat¬nings¬an¬svar over for 3. person samt brand og udefra kommende skader på det tekniske anlæg.

Stk. 2. Bestyrelsen kan tegne andre forsikringer.

Stk. 3. Forsikringsdækningen skal fremgå af årsberetning eller årsregnskab.


§ 26. Regnskab og revision
Hvis foreningen har uddelegeret ansvaret for den økonomiske administration til tredjepart iht. § 21 stk. 5 er foreningens regn-skabsår administrators regnskabsår. Ellers er foreningens regnskabsår kalenderåret.

Stk. 2. Regnskab og årsrapport udarbejdes af bestyrelsen så betids, at det kan fore¬lægges på generalforsamlingen.

Stk. 3. Regnskabet gennemgås inden generalforsamlingen af revisor, der sikrer, at de regnskabsmæssige dispositioner og bogføringssystemet er i orden. Revisorer skal ligeledes gennemgå og udtale sig om foreningens forsikringsdækning. Revisor forsyner regnskabet med en påtegning.

Stk. 4. Hvis Bestyrelsen har udpeget en administrator iht. §21 stk. 5, kan man vælge at lade dennes revisor stå for revisionen.


§ 27. Vedtægtsændringer
Ændring af nærværende vedtægter kræver, at forslag hertil er optaget på dagsordenen for en generalforsamling med angivelse af foreslåede ændringer, og at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor


§ 28. Foreningens ophør
Foreningens opløsning, herunder salg af anlæg eller sammenslutning med en anden forening, skal besluttes på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. På den første generalforsamling kræves, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, men stemmer et almindeligt flertal for opløsning, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 6 måneder efter den første generalforsamling.

Stk. 3. Såfremt almindeligt flertal stemmer for opløsning på den første generalforsamling, skal bestyrelsen:
A. Annoncere dette i lokale blade med anmodning om, at dokumenterede krav mod foreningen skal være foreningen i hænde inden 3 måneder.
B. Informere medlemmer og samarbejdsparter, der anmodes om at fremsende dokumenterede krav, således at de er foreningen i hænde inden 3 måneder.
C. Udarbejde forslag til salg eller overdragelse af foreningens aktiver herunder særligt det tekniske anlæg m.m.
D. Udarbejde forslag til hvorledes foreningens formue efter betaling af al gæld skal fordeles sammen med oplysning om de skattemæssige konsekvenser heraf.

Stk. 4. På den anden generalforsamling kan opløsningen besluttes med 2/3 af de ved mødets start tilstedeværende stemmer.

Stk. 5. Bestyrelsen forelægger punkterne stk. 3 pkt. A.-D. til beslutning, og generalforsamlingen nedsætter et likvidationsudvalg, der endeligt udfører generalforsamlingens beslutninger, og senest 3 måneder efter denne generalforsamling sender en skriftlig meddelelse til alle foreningens medlemmer om den endelige af-vikling.Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 25. april 2016

Telefoni

 • 79 kr Frit forbrug:
 • 19 kr Abonnement:
Bestil telefoni

TV *

 • 98 kr./md Grundpakke
 • 397 kr./md Mellempakke
 • 587 kr./md Fuldpakke
 • Se TV-Pakkerne
 • Se Mix-Pakkerne
 • Se Tilvalgskanaler
 •  

  * Nye priser gælder fra d. 17 juni 2019

  ** Husstande i Frederikshøj skal betale kontingent på kr. 30 pr. mdr.

  Internet

  • 299 kr Large:
   500/500 Mbit
  • 199 kr Normal:
   200/200 Mbit
  • 99 kr Mini:
   25/25 Mbit
  • 29 kr Mikro:
   2/2 Mbit

  Forum

  • Seneste indlæg: Ny TV leverandør
   Af: Ole Clemmensen
  • Indlæg i alt: 338
  Til Forum

  Generel information

  Sådan undgår du flimmer på skærmen:
  klik her!

  Driftsinformation:
  klik her!

  Tjek dit net
  klik her!

  Få fuld udbytte af dit trådløse Internet
  klik her!

  Indstilling af TV
  klik her!

  Indstilling af @Frederiksholm.net mail
  klik her!

  Kabelplus

  Kabelplus forestår på vegne af Frederiksholm Net administration af betalinger, opkrævninger og indrapporteringer. Kabelplus bistår herunder i et vidst omfang Frederiksholm Net med teknisk assistance i forbindelse med signal forstyrrelser o. lign.
  Handelsbetingelserne: Klik her
  For kontakt: Klik her

  TV Arkiv