Frederiksholm Net's Referater

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag den 7. oktober 2020
 
9 medlemmer var mødt frem. Samt fra bestyrelsen: Peter Dam (formand), Jesper Evald, Barbara Ehrenberger, Johnny Krüger, Jimmi Hilligsøe (AKB)
 
1. Valg af dirigent.
Formanden bød velkommen og foreslog Jimmi Hilligsøe som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Jimmi Hilligsøe blev udpeget som referent.
 
2. Valg af 3 stemmetællere.
Punktet blev udskudt til hvis der skulle blive behov. 
 
3. Beretning for det forløbne år.
Bestyrelsens beretning for året 2019 frem til generalforsamlingen
 
En bestyrelses opgaver
I en demokratisk forening er en bestyrelse valgt til at varetage medlemmernes interesser, det gælder om der er en ejerforening, boligforening, idrætsklub, vandværk eller en antenneforening.
 
Medlemmerne kan forvente at bestyrelsen skal være visionær og samtidig sikre den daglige driften.
 
At være visionær betyder som vi ser det, at vi skal udfordre de muligheder de forskellige leverandører kommer med, det gælder både på priser, udbud og teknologier. Og dermed sikre at vi som forening kan levere det som giver mening for de fleste medlemmer, vores målsætning er at give minimum 85 % af medlemmerne en god løsning.
 
At sikre, driften betyder som vi ser det, at vi har et anlæg der fungere optimalt, vedligeholdes, at der udskiftes dele, når det er nødvendigt.
 
At have en fornuftig egenkapital, så det kan lade sig gøre.
 
Generelt:
 
Nu har vi snart i et par år haft den nuværende pakke struktur, og bestyrelsen startede i foråret en evaluering af pakkestrukturen og prisstrukturen.
Vi har i dag tre pakker fuld valgfrihed fra grundpakken med mulighed for at købe enkelt kanaler, et mix produkt, hvor det er muligt selv at sammensætte sin pakke med 10 eller 20 kanaler, start forfra i op til 7 dage, optage funktion på Frederiksholm Net player. Alle medlemmer har denne mulighed på det kanaler de har i deres tvpakke, dette kan ses på boks eller på appen
 
Playmarker. Frederiksholm Net Player kan tages med i sommerhuset, kolonihaven eller hvor man har lyst.
 
Frederiksholm Net/Playmaker kan også downloades til Apple TV eller Android TV bokse.
 
Så kom Corona, det lagde samfundet ned, det har også betydet, at en del opgaver blev sat på pause, eksempel vis måtte generalforsamlingen udskydes.
 
Vi har kunne se en øget trafik på nettet, derfor har vi også opgraderet vores hastighed ud til omverden, vi har på intet tidspunkt været oppe i nærheden af vores max kapacitet.
 
Der er ingen tvivl om at det, at medlemmer arbejder hjemme, stiller større krav til et netværk, men vi har ikke konstateret de store problemer, vi har opgraderet sikkerheden, men det ville vi have gjort alligevel.
 
Markedet for bredbånd er fuldstændigt ugennemskueligt, det er svært for de fleste forbruger at gennemskue markedet for internet, reklamer, hastighed og teknologi.
 
For ca. 95% af forbruger vil en forbindelse på 200 Mbit være nok, det handler om at netværket er vel vedligeholdt. Og selvfølgelig skal prisen være fornuftig, der skal være en god kundeservice m.m. Uanset hvilken teknologi man får sin forbindelse på, kan den levere det som der er behov for.

Tingene ændrer sig i disse år, der kommer flere og flere streamingtjenester, DR, TV2Play, DPlay, Viaplay Netflix, HBO, Diseney+ og Amazone, sikkert mange flere i fremtiden.
 
For de fleste medlemmer vil en mellempakke med de danske kanaler, som Viasats-, Discovery- og TV2s kanaler, Frederiskholm Net Player med en eller flere streamingtjenester som supplement på toppen, enten HBO, Netflix Disney+, være billigere end at kun benytte streamingtjenester.
 
Regnskabet udviser et underskud på ca. 70.000 kr. det skyldes omlægningen til den nye pakkestruktur, derfor har vi også brugt omkring 230.000 af vores henlæggelser.
 
I budgettet for 2020 havde vi forsat at en del af omkostningerne til Kabelplus skulle være på grundpakken, Jesper udarbejde en stort regneark med modeller for den prisstruktur der ligger bag pakkens pris. Arbejdet er ikke færdigt, Corvid 19 kom i vejen, men vi vil fortsætte med.
 
I samarbejde med mange antenneforeninger og FDA, fik medlemmerne et tilbud på musiktjenesten TIDAL. TIDAL er måske den bedste musiktjeneste i 2020. Prisen var var 39 kr. for et familieabonnement med op til 5 brugere. Normalpris 149 kr. så det må siges, at det var et godt tilbud. Kravet er du også har en internetforbindelse fra os. Desværre var der ikke nok der ønskede at gøre brug af tilbuddet.
 
Vi overvejer at tilbyder det på et senere tidspunkt. Det kræver dog at der er interesse, du kan skrive en mail til os via hjemmesiden www.frederiksholmnet.dk
 
Sammen med antenneforeninger og FDA ser vi på andre muligheder, at købe ind i fællesskab.
 
Derefter blev beretningen sat til debat, hvorefter der blev stillet og besvaret spørgsmål om året der var gået.
 
Nedenstående spørgsmål blev stillet af medlemmerne:
 
Kommer der fiber til lejlighederne?
Bestyrelsen vurderer hele tiden om det giver mening at føre fiber, helt frem. I dag bruges fiber mellem switchene, og PDS kabling frem til lejlighederne. Der kan leveres 1 GB på vores kabler, hvis/når der er behov for det.
 
 
Vil man gå samme vej som YouSee?
Det vil vi sikkert ikke kunne få lov til af rettighedshaverne, men som jeg fortalte i beretningen, med Playmaker/Frederiksholm Net Player, en fornuftig pakkestruktur og måske en eller flere streamingtjenester har vi et stærkt alternativ til medlemmerne.
 
Internettet er dyre end hos Parknet?
Priser og produkter er sjældent sammenlignelige. Vi ser med jævne mellemrum på vores priser, vi har dog den opfattelse at vi skal kunne servicere alle medlemmer, uanset hvor stærke de er på IT, derfor vægter vi bl.a. kundeservice højt, det betyder også en længere telefontid.
 
Herefter blev beretningen godkendt af forsamlingen.
 

 
4. Aflæggelse af regnskab.
Jesper Evald fremlagde årsregnskabet for 2019 og nævnte de vigtigste poster, Foreningens regnskab for 2019 blev derefter taget til efterretning.
 
Nedenstående spørgsmål blev stillet af medlemmerne:
 
Forbruget af strøm i Grønnegården serverrum?
Der er kun opsat en måler i serverrummet, derfor vil vi tage en snak med Grønnegårdens bestyrelse om fordelingen af el omkostninger.

5. Indkomne forslag.
Ingen forslag.
 
 
6. Godkendelse af budget, samt fastsættelse af medlemsbidrag.
Formanden fremlagde kort bestyrelsens oplæg til budget for det kommende år. Der var ingen kommentarer eller indsigelser og dirigenten konstaterede hermed det således fremlagte budget vedtaget.
 
7. Valg af bestyrelse, følgende er på valg: Følgende blev valgt
a. Formand Peter Dam
b. Bestyrelsesmedlem Barbara Ehrenberger
 
8. Valg af suppleanter, følgende er på valg: Følgende blev valgt
a. Thomas Buch
b. Michael Poulsen
 
9. Eventuelt.
Der blev ikke nævnt nogen problemstillinger eller spørgsmål under punktet eventuelt.
 
Herefter sluttede mødet og de fremmødte beboere blev takket for deres deltagelse på generalforsamling og for god ro og orden.
Referat fra ordinær generalforsamling i Frederiksholm Net
Tirsdag den 30. april 2019 kl. 19:00

8 medlemmer var mødt frem. Samt fra bestyrelsen: Peter Dam (formand), Jesper Evald (næstformand), Jimmy Rohde, Barbara Ehrenberger, Johnny Krüger.
Herudover var Kenneth Christensen og Henrik Lind fra Kabelplus.dk inviteret med af bestyrelsen for at besvare evt. spørgsmål.
1. Valg af dirigent etc.
Formanden bød velkommen og foreslog Jimmy Rohde som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Jesper Evald blev udpeget som referent.
Referatet vil blive gjort tilgængeligt på hjemmesiden, hvor også de tidligere års referater kan findes.
2. Valg af 3 stemmetællere
Punktet blev udskudt til hvis der skulle blive behov.
3. Beretning for det forløbne år
Formanden fremlagde kort beretningen for 2018, nogle hovedpunkter:
Bestyrelsen følger udviklingen og kommer med nye udspil.
Nettet kører fint, næsten helt uden afbrud eller forstyrrelser.
Nye produkter og teknisk setup fra 1. juli, brochure kommer ud til alle i nærmeste fremtid:
Kun 3 TV pakker fremover. To mix pakker med frit valg af 10 eller 20 kanaler, samt en a la carte løsning.
3 kanaler fra hvert af vores nabolande i TV grundpakken, udvalgt iht. brugerkanalafstemningen tidligere på året. Andre landes kanaler kun ved streaming,
Playmaker a¬pp giver mulighed for at se alle sine TV kanaler på internet overalt.
Nye og højere hastigheder på internettet, til samme pris. Gjort muligt ved en opgradering til 225.000 kr., betalt af vores hensættelser.
Fibia havde henvendt sig med et tilbud om at anlægge et helt nyt net, baseret på fiber, men stillede nogle uantagelige kommercielle krav,
og vi ville risikere at miste kontrollen og ejerskabet over vores net.
Desuden har vi foreløbig rigelig reservekapacitet i vores eksisterende internet, som er baseret på dedikerede PDS kabler.
Man skal i øvrigt bemærke, at TV kvaliteten på et coaxnet til enhver tid er væsentligt bedre end ved en internet baseret løsning.

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål hertil, og hermed blev beretningen godkendt. Den kan læses i fuldt omfang nedenfor.
4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år
Formanden fremlagde årsregnskabet for 2018 og nævnte de vigtigste poster, idet han gjorde opmærksom på at det kun omfatter anlægget og driften, ikke afregninger vedr. TV. Regnskabet udviser fortsat et væsentligt overskud og betydelig likviditet, og bestyrelsen har derfor besluttet at nedsætte kontingentet og hensættelserne fra det kommende år. Der var enkelte spørgsmål, som blev afklaret, hvorefter forsamlingen godkendte regnskabet.

5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen medlemsforslag.

6. Godkendelse af budget og 5-årsplan, samt fastsættelse af kontingent
formanden fremlagde kort bestyrelsens oplæg til budget for det kommende år 2020, herunder nedsættelse af kontingentet fra 39 til 26 kr/md. og de årlige hensættelser fra 100.000 til 50.000 kr., idet der pt. er rigeligt penge på kistebunden og ikke større anlægsomkostninger i sigte. Der var ingen kommentarer eller indsigelser, og dirigenten konstaterede hermed det fremlagte budget vedtaget.

7. Valg af bestyrelse
Følgende blev genvalgt uden modkandidater:
Næstformand Jesper Evald
Bestyrelsesmedlem Jimmy Rohde
Bestyrelsesmedlem Johnny Krüger

Bestyrelsen består herefter fortsat af Peter Dam (formand), Jesper Evald (næstformand), Jimmy Rohde, Barbara Ehrenberger og Johnny Krüger.

8. Valg af suppleanter
Thomas Buch blev genvalgt som suppleant, idet han havde bekræftet sit kandidatur i forvejen.

9. Eventuelt
Intet at bemærke.
Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen kl. 19:25.

Bestyrelsens beretning for året 2018
En bestyrelses opgaver I en demokratisk forening er en bestyrelse valgt til at varetage medlemmernes interesser, det gælder om der er en ejerforening, boligforening, idrætsklub, vandværk eller en antenneforening.

Medlemmerne kan forvente at bestyrelsen skal være visionær og samtidig sikre den daglige driften.

At være visionær betyder som vi ser det, at vi skal udfordre de muligheder de forskellige leverandører kommer med, det gælder både på priser, udbud og teknologier. Og dermed sikre at vi som forening kan levere det som giver mening for de fleste medlemmer, vores målsætning er at give minimum 85 % af medlemmerne en god løsning.

At sikre, driften betyder som vi ser det, at vi har et anlæg der fungere optimalt, vedligeholdes, at der udskiftes dele når det er nødvendigt,
at have en fornuftig egenkapital, så det kan lade sig gøre.

Generelt:
På Generalforsamlingen sidste år stor jeg og fortalte at vi arbejdede på en ny aftale omkring TV med Canal Digital og Viasat, en løsning med WEBTV, start forfra, A al carte.

Nu er det endelig lykkedes at får aftalerne på plads. Samtidig skal vi have vores signaler fra en nybygget hovedstation.

Det betyder at vi får færre kanaler i grundpakken.

Medlemmerne får mulighed for en Frederiksholm Net Player, som giver medlemmerne for start forfra 48 timer, optage i skyen, tage kanalerne med i sommerhus/kolonihaven på tablet/mobilen, en mix løsning hvor der kan vælges mellem 10 eller 20 kanaler, a la carte kanaler, boks og selvfølgelig en almindelig løsning som alle kender med 3 forskellige pakker på tv´et.

Alle medlemmer vil få en brochure i postkassen i anden uge af maj, vi forventer at gå i luften med det hele den 17. juni.

For at bestille skal vores hjemmeside bruges.

Vi havde i efteråret en vejledende brugerafstemning, i forbindelse med det nye tvudbud har det være vigtigt at fastholde nabolandskanaler i grundpakken, det er besluttet at der vil være 3 svenske, 3 tyske, 3 norske kanaler i vores pakke. Vi har taget dem der har fået flest stemmer. Mange streamer kanaler, som vi ikke kan få rettigheder til at sende, det glæder rigtig mange etninske kanaler, vi arbejder på at nogle kanaler kan komme på Frederiksholm Net Player.

Samtidig har vi aftalt nye hastigheder med KabelPlus, de nye hastigheder er 2/2, 25/25, 200/200 og 500/500

I efteråret skiftede vi vores udstyr i hovedstationen til Internettet, her valgte bestyrelsen at bruge 225.000 kr.

Hen over sommeren blev vi kontaktet af Fibia om et muligt samarbejde, Fibia ville lægge ny fiber ud til alle medlemmer, og samtidig skrotte vores nuværende anlæg.

Bestyrelsen havde svært ved at se om der var nogen fordele for medlemmerne, med de krav der blev stillet, som udgangspunkt er bestyrelsen enige i, at fiber på et tidspunkt er fremtiden, men den teknologi vi har, kan leve længe endnu, og økonomisk kan det diskuteres om det er rentabelt at føre fiber ud til den enkelte.

Vi kan med nogle få opgraderinger levere 1 Gbit til alle medlemmer, om det bliver aktuelt, er svært at vurdere, i dag bruger de fleste husstande, når der bruges mest omkring 25 megabit.

Derfor er det i min optik salgsgas når en sælger/reklamer fortæller at vi skal have superhastigheder på 1 Gbit til alle husstande, for at kunne følge med udviklingen. Og i sidste ende dyrt for danskerne, som formodentlig køber noget de ikke har brug for.

I bestyrelsen vurderer vi altid om vi har den rigtige teknologi, vi kan og vil skifte når der bliver et behov, derfor sikrer vi os også, at til hver en tid har midler nok til en udskiftning.

Vi har den klare holdning at foreningen altid skal eje vores infrastruktur og betale for opgraderinger.
En gratis opgradering fra en leverandør er besnærende, men intet er gratis, der er altid en bindingsperiode i en aftale. Det giver sjældent fordele for medlemmerne.

I beretningen sidste år fortalte vi om, at aftalen med Haveforeningen Mozart, besluttede de at fravælge Frederiskholm Net, vi mente vi havde en aftale, og valgte at få prøvet sagen i retten, vi havde søgt juridisk bistand, og her var meldingen at vi havde en god sag, desværre var retten af en anden opfattelse, og vi tabte sagen, vi skulle betale sagen omkostninger på ca. 70.000 i regnskab 2018.

Regnskabet viser igen i år et overskud. Som konsekvens af det har vi gået vores budget i gennem og besluttet, at nedsætte kontingentet til 26 kr. om måneden fra 2020.

Vi vil forsat sikre at der sker henlæggelser, så vi også i fremtiden har til investeringer.

Hermed overgives beretningen til generalforsamlingen.


Referat fra ordinær generalforsamling i Frederiksholm Net
Tirsdag den 25. april 2018 kl. 19

9 medlemmer var mødt frem. Samt fra bestyrelsen: Peter Dam (formand), Jesper Evald (næstformand), Jimmy Rohde, Barbara Ehrenberger, Johnny Krüger. Herudover var Kenneth Christiansen fra Kabelplus.dk inviteret med af bestyrelsen for at besvare evt. spørgsmål.

1. Valg af dirigent etc.
Formanden bød velkommen og foreslog Jimmy Rohde som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Jesper Evald blev udpeget som referent.

2. Valg af 3 stemmetællere
Punktet blev udskudt til hvis der skulle blive behov.

3. Beretning for det forløbne år
Formanden fremlagde kort beretningen for 2017, nogle hovedpunkter:
• Det er endnu ikke er lykkedes at få en aftale med programudbyderne om Start Forfra, WEB TV etc., pga. af vilkår og priser, vi ikke finder acceptable.
• Programudbyderne er modvillige til at lade foreningerne selv vælge indholdet af deres TV pakker, idet der kræves betydelige merpriser herfor.
• Der er et stadigt faldende tilslutning til TV pakkerne, grundpakken er nu kommet under 50% tilslutning, og kun 20% har en betalingspakke. Foreningen må med denne udvikling overveje sin fremtidige rolle, hvorvidt hovedstation osv. skal vedligeholdes, eller om vi måske på et tidspunkt skal gå over til en rent internetbaseret løsning.
• Sagen mod Havebyen Mozart er desværre blevet tabt af foreningen, med et tab på 150.000 samt sagsomkostninger til modparten kr. 30.000 til følge.
• Årets regnskab udviser et overskud på 147.000, og en likviditet på ca. 2.000.000 kr. Vi har således heldigvis en god økonomi.
• Vi vil undersøge alternative muligheder at placere likviderne, så der ikke netto skal betales negativ rente herfor.
• Vi vil også fortsat evt. være interesserede i at hjælpe andre ejendomme med at blive tilsluttet Frederiksholm Net.
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål hertil, og hermed blev beretningen godkendt. Den kan læses i fuldt omfang nedenfor.

4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år
Formanden fremlagde årsregnskabet for 2017 og nævnte de vigtigste poster, hvorefter forsamlingen godkendte dette.

5. Indkomne forslag
Der var indkommet et medlemsforslag om at de to norske kanaler NRK2 og TV2 kommer tilbage i grundpakken. Dirigenten bemærkede at det iht. vedtægterne er bestyrelsen, der beslutter pakkernes indhold. Formanden forklarede at den nuværende sammensætning af grundpakken blev lavet på grundlag af en vejledende afstemning (ca. 2016), hvor disse to kanaler havde meget lav tilslutning. Bestyrelsen er dog indstillet på i løbet af sommeren lave en ny vejledende afstemning. Forslags¬stillerne stillede sig tilfreds hermed.
Bestyrelsen havde stillet forslag til ændring af vedtægternes artikel 21, at stk. 3 ændres til: ”Bestyrelsen kan supplere sig med indtil 2 medlemmer uden stemmeret, der har viden og kompetence inden for foreningens forretningsområde, hvilke dog skal godkendes på hver følgende ordinære generalforsamling”. Der var ingen stemmer imod, og forslaget blev således vedtaget.

6. Godkendelse af budget for 2019
Formanden fremlagde kort bestyrelsens oplæg til budget for det kommende år. Der var ingen kommentarer eller indsigelser og dirigenten konstaterede hermed det således fremlagte budget vedtaget.

7. Valg af bestyrelse
Peter og Barbara blev genvalgt uden modkandidater.
Bestyrelsen består herefter fortsat af Peter Dam (formand), Jesper Evald (næstformand), Jimmy Rohde, Barbara Ehrenberger, Johnny Krüger og Allan Mortensen (ejendomsadministrator).

8. Valg af 2 suppleanter
Thomas Buch blev genvalgt som suppleant, idet Barbara bekræftede hans kandidatur.

9. Eventuelt
Et medlem omtalte at flere i karre 1 oplever jævnlige problemer med pixeleringer. Et andet medlem sammesteds oplyste ikke at have problemer i den retning. Kenneth fortalte hvorledes Kabelplus i kraft af serviceaftalen med foreningen gennemgår anlægget en gang om året, næste omgang bliver nu til maj. I øvrigt beder han om en henvendelse til Kabelplus kundeservice, hvis man oplever problemer, så de kan følge op med det samme. Generelt anbefales det at have styr på sit eget trådløse netværk til internet, og man sørger for at bruge gode antennekabler til sit TV, for at indgå indstråling og forstyrrelser fra fx mobiltelefoner. Der kommer snart nogle gode vejledninger herom op på vores hjemmeside.
På forespørgsel forklarede Kabelplus, at man ved en fejl i en periode er kommet til at sende regninger ud hver måned. Det er nu rettet, og opkrævningerne sendes igen ud kvartalsvis, som det hele tiden har været meningen.
På forespørgsel oplyste formanden, at den kommende vejledende afstemning vedr. kanalvalget i grundpakken vil blive gennemført på nettet, da alt andet er meget dyrt.
Dirigenten kunne herefter afslutte generalforsamlingen i god ro og orden, efter ca. tre kvarter.

Bestyrelsens beretning for året 2017

En bestyrelses opgaver

I en demokratisk forening er en bestyrelse valgt til at varetage medlemmernes interesser, det gælder uanset om det er en ejerforening, boligforening, idrætsklub, vandværk eller en antenneforening.
Medlemmerne kan forvente at bestyrelsen skal være visionær og samtidig sikre den daglige drift.

At være visionær betyder, som vi ser det, at vi skal udfordre de muligheder de forskellige leverandører kommer med. Det gælder både på priser, udbud og teknologier, for dermed at sikre at vi som forening kan levere det, som giver mening for de fleste medlemmer. Vores målsætning er at give minimum 85 % af medlemmerne en god løsning.

At sikre driften betyder, som vi ser det, at vi har et anlæg der fungerer optimalt, at det vedligeholdes og der udskiftes dele når det er nødvendigt, samt at have en fornuftig egenkapital, så det alt sammen kan lade sig gøre.
Som altid, det er vigtigt at medlemmerne kontakter Kabelplus hvis der er problemer med bredbånd eller TV. Vi kan kun løse et problem, hvis vi kender til det.

Generelt

På generalforsamlingen sidste år fortalte jeg, at vi arbejder på en ny aftale omkring TV med Canal Digital og Viasat, omfattende en løsning med WEB-TV, Start Forfra og enkeltkanaler a al carte.
Desværre er vi ikke nået der endnu. Det et handler meget om, at de krav der bliver stillet, primært vedr. indholdet i de enkelte pakker, ikke er acceptable. Vi er af den klare opfattelse, at det er foreningen, der skal beslutte hvilke kanaler der skal ligge i den enkelte pakke, ikke en leverandør.
Et andet aspekt er, at medlemmerne tvinges til at betale for de samme rettigheder flere gange. F.eks. kræver Verdens-TV ekstra betaling for at foreningen kan tilbyde WEBTV og Start Forfra, sågar for alle de medlemmer der i foreningen. Det vil betyde at prisen for de enkelte pakker bliver dyrere end i dag.
Det har været et stort ønske fra særligt et programselskab, at vi laver en bestemt struktur med 3 pakker samt WEBTV mm. for alle. Det var vi åbne for, indtil vi konstaterede, at pakkerne ville blive dyrere, og således i vores optik udgjorde et dårligere tilbud til vores medlemmer.

Når vi deltager i forskellige fora, hører vi gang på gang, at det er vigtigt, at antenneforeningerne er der, og alle programudbyderne (YouSee, Stofa, Viasat, Canal Digital, Discovery, TV2 og Verdens TV) udtaler, at de støtter op om foreningerne. Det er vigtigt for konkurrencen, men lidt svært at få øje på når vi skal forhandle. Så hedder det pludselig ’one size to fit them all’, ellers skal der betales ekstra for det hele.
Frederiksholm Net vil fortsætte med at arbejde på, at vi kan konkurrere på kvalitet og pris, så langt vi kan komme med de aftaler, vi kan lave med programudbyderne. Her skal man ikke glemme, at jo større volumen jo bedre pris, men det er samtidig vigtigt at have selvstændighed, så vi er herre i eget hus. Foreningstanken er en god dansk tradition.

Men der er store forandringer på vej. I dag er der under 50 % medlemmerne, der modtager grundpakken. Ca. 20 % har en betalingspakke. Det gør at vi som forening skal overveje, hvor mange år mere, vi skal levere TV og vedligeholde alle vores installationer til dette formål. Det ligger måske ikke lige om hjørnet, men når det synes svært at få nogle fornuftige aftaler omkring leverancerne af TV, er det bestemt en overvejelse værd. Der er jo alternativer.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at foreningen skal levere nogle stærke tilbud på internet og bredbånd. Det gælder på både hastighed og priser, og vi går ikke på kompromis med en god support. Derfor kan priserne evt. godt være lidt højere end det, vi ser fra andre udbydere i Storkøbenhavn.
Havebyen Mozart

I foråret 2016 blev vi kontaktet af Haveforeningen Mozart om en mulig tilslutning til Frederiksholm Net. Formanden og Kabelplus afholdt et møde og blev bedt om at komme med et tilbud på tilslutning. Prisen blev på ca. 310.000 kr. Haveforeningen Mozart havde ikke mandat til det fulde beløb, derfor tilbød bestyrelsen at dække anlægsomkostningerne 150.000 kr. vedr. en fiber fra Haveforeningen Frederikshøj til Haveforeningen Mozart, mod en bindingsperiode på 5 år, hvilket er normalt hos de store leverandører.

Den 10. august melder Mozart tilbage, at de på en ekstraordinær generalforsamling har vedtaget at tilslutte sig Frederiksholm Net. Kabelplus gik således i gang med at etablere fiber og øvrigt udstyr i Haveforeningen Mozart, idet Mozart ønskede tilslutning senest 1. december 2016, og der bliver afholdt afleveringsforretning i slutningen af september.

Den 16. november modtager vi imidlertid en mail fra Haveforeningen Mozart – jeg citerer ”efter debat og afstemning blev det på vores generalforsamling i går besluttet, at vi forbliver hos vores nuværende udbyder af tv og internet. Bestyrelsen kan således ikke underskrive en aftale med Frederiksholm Net”.

Det stod vi fuldstændig uforstående over for, vi havde naturligvis haft en forventning om at deres beslutning på den ekstraordinære generalforsamling var gældende. Derfor bad vi FDA´s advokat om at se på sagen, om det var os der havde misforstået noget. Der har herefter kørt en del korrespondance frem og tilbage mellem vores og Mozarts advokater, hvilket endte ud i en stævning og en efterfølgende retssag.
Vi har stor respekt for en generalforsamlingsbeslutning, det er grundstenen i en forening, men for os er en aftale en aftale, og vi har ikke fundet det rimeligt at Frederiksholm Nets medlemmer skal tage et betydeligt tab, fordi Mozart ændrer deres beslutning undervejs.
Desværre tabte vi i sidste ende retssagen, da de formelle aftalepapirer efter rettens kendelse ikke var tilstrækkeligt konkrete. Det betyder at Frederiksholm Net har tabt 150.000 kr., hvortil kommer sagens omkostninger på 30.000 kr. Vi og vores advokat er meget forundrede og skuffede over afgørelsen, men har valgt ikke at forfølge den yderligere, da det ville indebære endnu flere og væsentlige sagsomkostninger.

Regnskab og budget

Regnskabet viser et overskud på 147.000 kr. Vi betaler negative renter, altså penge for at have vore formue stående. Derfor vil vi undersøge, om der er andre muligheder for at anbringe vores formue, i overensstemmelse med vores forenings formål og på en sådan måde at vi kan disponere over den, hvis der er behov.
Bortset fra retssagen med Mozart blev udgifterne lavere end forventet i forhold til budgettet for 2017.

Vedr. budgettet for 2019, som vi skal vedtage i dag, prøver vi at jo at forudsige hvor store udgifterne vil være om mere end et år, og det kan godt være svært at ramme helt præcist. Ud fra en rent budgetmæssig sammenhæng kunne det måske være fornuftigt at flytte generalforsamlingen til efteråret, så vil der formodentlig foreligge et mere retvisende budget, men til gengæld vil aflæggelsen af regnskabet vil være længe efter vi har brugt pengene. Desuden skal AKB nødvendigvis kende kontingentet i midten af august, så det kan komme med i huslejeopkrævningen.
Vi har i dag en formue på ca. 2 millioner, derfor har vi valgt at fastholde 30 kr.om måneden i 2019.
Vi håber stadig at få en aftale på WEBTV m.m. derfor fastholdes udgifterne i budgettet.

Vi skal ikke være nogen spare klub, men vi skal sikre os at vi har en fornuftig egenkapital.

Vi vil fortsat gerne kunne hjælpe andre ejendomme/foreninger med at komme på vores netværk, med udlån til anlægsudgifter som vi valgte at gøre med Haveforeningen Mozart. Vi skal ikke glemme at jo flere vi er, jo mindre kontingent, og forventeligt bedre priser.

f. Frederiksholm Net
/Peter Dam, formand

Referat fra ordinær generalforsamling i Frederiksholm Net
Tirsdag den 25. april 2017 kl. 19

2 medlemmer mødte op.
Fra bestyrelsen: Peter Dam (formand), Jesper Evald (næstformand), Jimmy Rohde, Barbara Ehrenberger, Johnny Krüger samt Allan Mortensen (ejendomsadministrator). Herudover var Kenneth Christiansen fra Kabelplus.dk inviteret med af bestyrelsen for at besvare evt. spørgsmål.

1. Valg af dirigent etc.
Formanden bød velkommen og foreslog Allan som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Jesper blev udpeget som referent.

2. Valg af 3 stemmetællere
Pga. de få fremmødte blev punktet udsat, til om nødvendigt..

3. Beretning for det forløbne år
Formanden fremlagde kort beretningen for 2016, nogle hovedpunkter
• Der arbejdes på en ny pakkestruktur, WebTV og Start Forfra.
• Ingen ændring fsva. Grundpakken.
• Erstatningssag mod Havebyen Mozart.
• Stort overskud i 2016, primært pga. hensættelse til regning der aldrig blev modtaget.
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål hertil, og hermed blev beretningen godkendt. Den kan læses nedenfor i fuldt omfang.

4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år
Formanden fremlagde årsregnskabet for 2016 og nævnte de vigtigste poster, hvorefter forsamlingen godkendte dette.

5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag at behandle.

6. Godkendelse af budget for 2018
Formanden fremlagde bestyrelsens oplæg til budget for det kommende år.
Budgettet er udarbejdet på forhånd, i forbindelse med generalforsamlingen blev det besluttet at bibeholde kontingentet da der vil være nogle generelle faste udgifter i forbindelse med rettigheder til WEBtv.
Der var ingen kommentarer eller indsigelser og dirigenten konstaterede hermed det således fremlagte budget vedtaget.

7. Valg af bestyrelse
Jesper, Jimmy og Johnny blev genvalgt uden modkandidater.
Bestyrelsen består herefter fortsat af Peter Dam (formand), Jesper Evald (næstformand), Jimmy Rohde, Barbara Ehrenberger, Johnny Krüger og Allan Mortensen (ejendomsadministrator).

8. Valg af 2 suppleanter
Thomas Buch blev genvalgt som suppleant, idet Barbara bekræftede hans kandidatur.
Der var ingen melding eller fremmøde fra Peder Thorup Mainz, som derfor betragtes som fratrådt som suppleant.

9. Eventuelt
Der var intet under eventuelt, og dirigenten kunne således afslutte mødet i god ro og orden efter 20 minutter. Bestyrelsen tolker det ringe fremmøde som en ret udbredt tilfredshed blandt medlemmerne.

Bestyrelsens beretning for året 2016

Bestyrelsens opgaver
I en demokratisk forening er en bestyrelse valgt til at varetage medlemmernes interesser, det gælder om det er en ejerforening, boligforening, idrætsklub, vandværk eller en antenneforening.
Medlemmerne kan forvente at bestyrelsen skal være visionær og samtidig sikre den daglige drift.

At være visionær betyder, som vi ser det, at vi skal udfordre de muligheder de forskellige leverandører kommer med, det gælder både på priser, udbud og teknologier. Og dermed sikre at vi som forening kan levere det, som giver mening for de fleste medlemmer. Vores målsætning er at give minimum 85 % af medlemmerne en god løsning.

At sikre driften betyder, som vi ser det, at vi har et anlæg der fungerer optimalt, vedligeholdes, at der udskiftes dele når det er nødvendigt, samt at have en fornuftig egenkapital, så det kan lade sig gøre.

Generelt
Fra den 1. januar 2017 har medlemmerne frit fravalg af grundpakken.
I samarbejde med Kabelplus husstandsomdelte vi i tre omgange information til alle medlemmer, der kun havde grundpakken, hvorefter der blev slukket i første uge af januar for dem, der ikke havde meldt sig til at forsætte.

Bestyrelsen havde besluttet at medlemmerne ikke skulle have nogen udgift, så omkostningerne herved blev dækket af foreningen. Alle som ikke havde tilmeldt en tv pakke inden 5. januar har selv måtte betale omkostningerne til filter skift ved efterfølgende tilmelding. Prisen er pt. 400 kr.

Ca. 65% af medlemmerne har i dag valgt at have en tv pakke fra Frederiksholm Net, det viser jo at loven omkring frit fravalg virker.
I en storby er der mange alternativer, det er muligt at streame via mobil, bredbånd, alternative udbydere på tv via luft eller telefonstikket. Det er helt fint, det vigtigste er, at medlemmet er tilfreds med det produkt, som man køber.

I december kom en pressemeddelelse om at Stofa opkøber Boxer. Umiddelbart har Boxer ikke været et alternativ for foreninger. De leverer kun til enkelt personer, idet de ikke har rettigheder til at levere på kabelanlæg. Det skaber dog stof til eftertanke, hvilke muligheder har en forening for at købe tv programmer til sine medlemmer.

Der er to store og nogle få mindre udbydere, nemlig Yousee og Stofa som de meget store, og Viasat og Canal Digital som de mindre. Jeg undrer mig personligt over, at de engros prislister, der ligger hos de forskellige udbydere, er fuldstændige identiske, om end der måske gives rabatter ud fra hvor mange medlemmer der er i foreningen.

Nu skal man huske, at når foreningen laver en aftale, er det mellem to forretnings parter, når foreningen ”sælger” videre til medlemmerne, bliver det til en forbrugeraftale.

Når vi deltager i forskellige fora, hører vi gang på gang at det er vigtigt, at antenneforeningerne er der, og alle (Yousee, Stofa, Viasat, Canal Digital, Discovery, TV2 og Verdens TV) siger, at de støtter op om foreningerne. Det er vigtigt for konkurrencen men lidt svært at få øje på, når vi forhandler – enten hedder det one site fits all, ellers skal der betales ekstra for det hele.

Man kan fristes til at bruge et gammelt indiansk udtryk, at ”der tales med to tunger”.

Der er forskellige måder at tage sig betalt på, men alle udbyderne vil have ekstra for rettigheder til WEBTV og, Start Forfra. Nogle kræver, at vi skal betale via kontingentet for medlemmernes mulighed for at benytte WEBTV m.m. Det er lidt svært at forstå, vi har jo allerede betalt for rettighederne en gang. Det er ligesom, der skal være en straf for ikke at vælge en standard løsning, men snarere at vælge noget som tilgodeser medlemmerne.

Derfor har jeg meget svært ved at se, at der kan komme konkurrence på tv markedet.

Frederiksholm Net vil altid arbejde på, at vi kan konkurrere på kvalitet og pris, så langt det er muligt med de aftaler, vi kan lave. Her skal man ikke glemme, at jo større volumen jo bedre pris, men det er samtidig vigtigt at have selvstændighed, så vi er herre i eget hus.

Foreningstanken er en god dansk tradition.

Vi arbejder på en ny aftale omkring TV med Canal Digital og Viasat, en løsning med WEBTV, Start Forfra og a la Carte, der skal dog stadig forudsætter en tv pakke. Det betyder samtidig, at vi vil ændre pakke strukturen til en grundpakke, startpakke og en fuldpakke.

Hf. Mozart

I foråret 2016 blev vi kontaktet af Havebyen Mozart om en mulig tilslutning til Frederiksholm Net,. Formanden og Kabelplus afholdt et møde og blev bedt om at komme med et tilbud på tilslutning.
Prisen blev på ca. 310.000 kr. Mozart havde ikke det fulde beløb, derfor tilbød bestyrelsen at dække de 150.000 kr. som var en fiber fra Haveforeningen Frederikshøj til Havebyen Mozart, mod en bindingsperiode på 5 år.

Den 10. august melder Mozart tilbage, at de på en ekstraordinær generalforsamling har vedtaget at tilslutte sig Frederiksholm Net.
Kabelplus gik herefter i gang med at etablere fiber og øvrigt udstyr i Haveforeningen Mozart, med henblik på tilslutning omkring 1. december 2016, og der blev afholdt afleveringsforretning på disse arbejder i slutningen af september.

Den 16. november modtager vi så en mail fra Havebyen Mozart. Jeg citerer: ”Efter debat og afstemning blev det på vores generalforsamling i går besluttet, at vi forbliver hos vores nuværende udbyder af tv og internet. Bestyrelsen kan således ikke underskrive en aftale med Frederiksholm Net”.

Det stod bestyrelsen fuldstændig uforstående over for, vi havde en forventning om, at beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling var gældende. Derfor har vi bedt FDA´s advokat om at se på sagen, om det var os, der havde misforstået noget. Der har kørt en del korrespondance mellem FDA´s og Mozarts advokater, og det er nu endt ud i en stævning, og vi afventer nu en eventuel retssag.

Vi har stor respekt for en generalforsamlingsbeslutning, det er grundstenen i en forening, men for os er en aftale en aftale, og vi ønsker ikke at Frederiksholm Nets medlemmer skal tage et tab, hvis Mozart ændrer deres beslutning.

Internet

Flere medlemmer har oplevet problemer med bredbåndsforbindelsen. Det har meget været periodiske fejl, som er meget svære at finde. Kabelplus har monitoreret nettet for at finde fejlen, der er lagt forskellige nye systemer på switchene, og til sidst fandt vi fejlen, hos nogle medlemmer. Disse blev kontaktet, og det viste sig at være noget virus. Derfor blev der sendt et nyhedsbrev pr. mail til alle medlemmer med internet, om vi forbeholder os ret til at lukke for forbindelsen, hvis vi kan konstatere, at den enkelte forbindelse giver problemer for øvrige medlemmer. Vi vil selvfølgelig informere medlemmet og prøve at hjælpe med en løsning, i givet fald.

Det er vigtigt at medlemmerne kontakter Kabelplus, hvis der er problemer med bredbånd eller TV, vi kan kun løse problemet, hvis vi kender til det.

Økonomi, status 2016

Regnskabet for 2016 udviser et overskud på 455.000 kr. hvilket er meget højt, også for højt. Årsagen er, at vi tidligere afsatte et større beløb til en forventet regning. Vi har dog aldrig modtaget denne, trods gentagne rykkere. Desuden blev udgifterne lavere end forventet i budgettet for året.

Budget for 2018

Omkring budgettet for 2018 prøver vi at forudsige, hvor store udgifterne vil være om mere end et år, derfor kan det godt være svært at ramme præcis.

I budget sammenhæng kunne man måske tænke, at det ville være fornuftigt at flytte generalforsamlingen til efteråret, så vil der formodentlig komme et mere retvisende budget, men aflæggelsen af regnskabet ville omvendt være længe efter, at vi har brugt pengene.

Desuden skal AKB nødvendigvis kende kontingentet allerede i midten af august, for at det kan nå at komme med i huslejeopkrævningen fra starten af det nye år.

Vi har i dag en formue på ca. 2 millioner.

Vi skal ikke være nogen spare klub, men selvfølgelig stadig sikre os at vi har en fornuftig egenkapital.

Vi vil gerne kunne hjælpe andre ejendomme/foreninger, med at komme på vores netværk. Her har vi mulighed for at lægge ud for selve nettets etablering, som vi valgte at gøre med Haveforeningen Mozart, idet de flere medlemmer giver mindre kontingent, og formodentlig bedre priser.

Husk

Til sidst en lille reminder vi lavet en aftale med TV2 om TV2 Play, som man som medlem af Frederiksholm Net kan få til ca. halv pris.Referat fra ordinær generalforsamling i Frederiksholm Net
Mandag den 25. april 2016 kl. 19

7 medlemmer var fremmødt. Og fra bestyrelsen: Peter Dam (formand), Jesper Evald (næstformand), Jimmy Rohde, Barbara Ehrenberger, Johnny Krüger samt Allan Mortensen (ejendomsadministrator).
Herudover var Kenneth Christiansen fra Kabelplus.dk inviteret med af bestyrelsen for at besvare evt. spørgsmål.

Generalforsamlingen blev indledt med afholdelse af 1 minuts stilhed for afdøde Anker Jørgensen fra Sydhavnen.

1. Valg af dirigent etc.
Formanden bød velkommen og foreslog Allan som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Jesper blev udpeget som referent.

2. Valg af 3 stemmetællere
Pga. de få fremmødte blev punktet udsat, til om nødvendigt.

3. Beretning for det forløbne år
Formanden fremlagde beretningen for det forgangne år. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål hertil.
Hermed blev beretningen godkendt. Den kan læses nedenfor.

4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år
Formanden fremlagde årsregnskabet for 2015 og forklarede de vigtigste poster, hvorefter forsamlingen godkendte dette.

5. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde stillet et forslag til vedtægterne, som et nyt stykke 3, at kunne indsupplere op til 2 personer til bestyrelsen udenfor foreningens medlemskreds, hvor der måtte være ekspertisebehov herfor.
Der var ingen kommentarer eller indsigelser hertil og dirigenten konstaterede hermed forslaget vedtaget.

6. Godkendelse af budget for 2017
Formanden fremlagde budgettet for næste år.
Det forventes at dele grundpakken op i to dele sidst i 2016, dels et ’netbidrag’ som skal betale af alle, dels betalingen for de selve TV kanalerne, idet selve grundpakken bliver valgfri, iht. en forventet kommende lovbekendtgørelse. Herudover er prisen som tidligere annonceret reguleret med 10 kr. Denne nødvendige stigning blev annonceret allerede ved sidste generalforsamling, men udskudt for 2015, hvor der i stedet blev trukket noget på reserverne.
Der var ingen kommentarer eller indsigelser og dirigenten konstaterede hermed budgettet for 2017 vedtaget.

7. Valg af bestyrelse
Peter og Barbara blev genvalgt uden modkandidater.
Bestyrelsen består herefter fortsat af Peter Dam (formand), Jesper Evald (næstformand), Jimmy Rohde, Barbara Ehrenberger, Johnny Krüger og Allan Mortensen (ejendomsadministrator).

8. Valg af 2 suppleanter
Thomas Buch og Peder Thorup Mainz blev genvalgt som suppleanter.

9. Eventuelt
Der blev stillet enkelte opklarende spørgsmål. F.eks. blev det præciseret at også internettet tilbydes af Frederiksholm Net og Kabelplus i samarbejde.
Formanden forklarede vedr. udfaldet af Discoverys kanaler tidligere på året, at sådan information først og fremmest kommer op på hjemmesiden. Breve eller opslag i alle opgange er som regel både langsomt og omstændeligt. Typisk bliver varmemestre etc. dog også direkte orienteret i vigtige tilfælde.
Grundpakkens indhold af kanaler er udvalgt af bestyrelsen i samarbejde med Kabelplus, og stort set uforandret ift. tidligere. Der er dog udsigt til fortsat stigende priser fra Verdens TV / Copydan, så Kabelplus er ved at forberede en medlemsundersøgelse, hvilke kanaler der er mere eller mindre efterspurgte. De enkelte medlemmer er meget velkomne til at komme med indspark, bestyrelsen skal dog selvfølgelig tage hensyn til alle medlemmerne.
Formanden takkede for et godt møde.
Det blev meget kort, ca. 35 min.


Bestyrelsens beretning for året 2015

En bestyrelses opgaver
I en demokratisk forening er en bestyrelse valgt til at varetage medlemmernes interesser, det gælder om der er en ejerforening, boligforening, idrætsklub, vandværk eller en antenneforening.
Medlemmerne kan forvente at bestyrelsen skal være visionær og samtidig sikre den daglige driften.
At være visionær betyder som vi ser det, at vi skal udfordre de muligheder de forskellige leverandører kommer med, det gælder både på priser, udbud og teknologier. Og dermed sikre at vi som forening kan levere det som giver mening for de fleste medlemmer, vores målsætning er at give minimum 85 % af medlemmerne en god løsning.
At sikre, driften betyder som vi ser det, at vi har et anlæg der fungere optimalt, vedligeholdes, at der udskiftes dele når det er nødvendigt, at have en fornuftig egenkapital, så det kan lade sig gøre.

Ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene boliger.
Overordnet har loven til hensigt at give beboer mulighed for at vælge mellem flere pakker. I mange boligejendomme er kablerne (sløjfeanlæg) ikke renoveret og udlejeren har aftalt en tv pakke med en leverandør.
Frederiksholm Net og AKB overholder intentionerne i loven, vi renoverede hele anlægget i 2000, til et stikledningsanlæg, og alle medlemmer har mulighed for valg mellem flere tv pakke.
Samtidig er der i loven står der at vedligeholdelses- og driftsomkostninger til anlægget kan opkræves over huslejen. Da det er de enkelte afdelinger der ejer det interne kabelnet vil der også fremover blive opkrævet.
For at gøre det mere overskueligt for medlemmerne, hvilke omkostninger der vedrører drift og hvilke der er tv programmer i grundpakken, har bestyrelsen lavet en aftale med Kabelplus om at medlemmerne fra 2017, skal bestille og betale for grundpakken undtaget drift og vedligeholdelse.
En konsekvens af løsningen er at prisen på grudpakken vil stige, da vi er nødt til at sikre der er dækning af omkostningerne Verdens Tv og administration, den endelige pris er ikke fastlagt, vi forventer også der kan være nogle tab, når der er medlemmer der ikke har betalt ved fraflytning eller fogedsager hos AKB.
Derfor vil det budget der bliver fremlagt i dag kun omhandle det der bliver opkrævet over huslejen i 2017, vi melder prisen på grundpakken i september.

Det bliver ikke muligt at vælge en andre tv leverandør i Frederiksholm Net, da det ikke er teknisk muligt. Det er muligt at benytte det gamle TDC stik, eller en stueantenne til Boxer.

Når politikerne, Konkurrencestyrelsen og aviserne fortæller at med frit valg giver forbrugerne billigere priser har jeg svært ved at se det, jeg har været på Stofa og Boxer og set priser. Her er nogle eksempler
Boxer: TV2 (49), Kanal 5 (49), Kanal 4 (39), Kanal 6 (39), Zulu (39), Charlie (39) TV3+ leveres ikke.
Stofa: TV2 (40), Kanal 5 (50), Kanal 4 (40), Kanal 6 (40), Zulu (40), Charlie (40) TV3+ (89).

Bestyrelsen vil arbejde på at de priser vi har på produkterne er konkurrencedygtige inden for de muligheder vi får fra programselskaberne.

I Berlingske Business kunne man den 22. marts læse ”Apple og Google slipper for Copydan-afgift på DR kanaler”, man kan undre sig over at de kan slippe for at betale copydan når man som medlem af en antenneforening skal betale, hvis man ser kanalerne via et antennenet og ikke streemer fra internettet.
Man kan altid diskutere om der skal betales to gange for rettighederne, først via licensen eller programafgifter, men det vigtigste er at der skal være ens vilkår uanset hvilken platform signalet bliver modtaget på.

I gennem de seneste år har medlemmerne betalte mere og mere til både Verdens TV og programselskaberne, baggrunden er at i Frederiksholm Net har 35 % af medlemmerne valgt en betalingspakke. Det bliver kaldt penetrationskrav, jo færre der modtager jo højere pris, man kan kalde det en form for dummebøde.
I gennem de seneste år er betalingen til Verdens TV steget med ca. 100.000 om året.

For en lille måned siden bad vi Kabelplus om at lave en miniundersøgelse af medlemmernes forbrug af kanalerne i grundpakken, det gjorde vi med baggrund i at den største udgift i grundpakken er betaling til Verdens TV, den udgør på årsbasis ca. 450.000 på om året. Samtidig vælger mange at stremning en pakke med kanaler vi ikke har rettigheder.

Generelt:
I regnskabet kan man se at vi har brugt ca. 1,1 million, pengene er gået til nye switche, en ny hovedstation, ny hjemmeside m.m.
Generelt er det et tilfredsstilende regnskab vi har et lille overskud i 2015, i 2016 er antennebidraget nedsat med 10 kr. om måneden, samtidig vi budgetterede med et underskud på 120.000 kr.
I forbindelse med vores skift til Kabelplus havde vi regnet med at skulle bruge noget mere. Vi fik forhandlet nogle gode priser på bl.a. switchene, hvor vi fik dem til ca. 2/3 af den pris vi havde budgetteret med.

Det betyder vi stadig har penge på kistebunden. For bestyrelsen er det vigtigt at vi altid har penge stående til udskiftning, hvis der sker nedbrud, så vi hurtigt kan retablere, så medlemmerne kan får tv og internet.

Vi har mulighed for at levere 1 gigabit på vores kabler og switche, hvis der en dag bliver behov.
Vi ved godt at det kan være irriterende at skulle skifte leverandør, ny kanalsøgning m.m. Selve overgangen til Kabelplus er gået rigtigt godt, det var en rigtig god løsning at Kabelpus var fysisk tilstede i området før og i opstarten, vi har fra mange medlemmer hørt at det var dejligt at det var muligt at få hurtig hjælp til indstilling af TV og internet. Generelt er det vores opfattelse at medlemmerne er tilfredse med Kabelplus.

Bestyrelsen får meget få henvendelser både på mail og via foreningens telefon, foreningens telefon har siden vi er overgået til Kabelplus ringet ca. en gang om ugen. Det tager vi som at medlemmerne er tilfredse.
Vi indførte en 330/330 forbindelse, der er ikke mange der har brug for den hastighed, men den er indført, da nogle få medlemmer ønskede en større hastighed.
Forbindelsen 120/120 er en hastighed som dækker de flestes behov, hvis der smartphone, IPad, m.m.
Ca. 50% af medlemmerne modtager internet fra foreningen.
Vi overvåger sammen Kabelplus belastningen på internetforbindelsen og den har på intet tidspunkt været over 80 % af den maximale kapacitet, derfor burde alle få den forbindelse de betaler for.

Vi har til gengæld konstateret at de steder hvor medlemmer har oplevet problemer, har det typisk vist sig at være de gamle Stofa modem der har været problemet.
Man skal huske at når modemene stå så tæt som de gøre i etageejendomme og alle modem bruger somme båndbredde kan der opstå problemer.

Vi havde et medlem der kun havde 5 til 6 megabit i sin lejlighed og betalte for 120/120, medlemmet købet et nyt modem som Kabelplus havde anbefalet, så var der 120/120 megabit.

Vi har lagt en vejledning og en anbefaling til et modem på hjemmesiden, det koster ca. 1000 kr. og kan købes i de fleste forretninger som handler med elektronik.

Vores nye hjemmeside fungerer rigtigt godt, mulighederne med at bestille både internet, tv og telefoni, muligheden for at kontakte både foreningen og Kabelplus direkte virker godt.

Bestiller et medlem f.eks. internet er der forbindelse i løbet af kort tid. TV pakker kræver stadig at der skal en tekniker forbi og skifte filter, det kan tage nogle dage.

Forummet er tænkt som en mulighed for vidensdeling mellem medlemmerne. Derfor vil bestyrelsen eller Kabelplus vurdere om vi skal deltage i debatterne, vi svarer på det, hvor vi mener at der er behov. I nogle tilfælde tager vi direkte kontakt, når det drejer sig om specifikke problemer. Vi ser alle indlæg.

Vi valgte at skifte fastnet telefoni leverandør, det gjorde vi, da alternativet var udskiftning af alt vores udstyr, hvilket vil formodentlig ville koste ca. 300.000 kr. og der er meget få der benytter løsningen, men vi mener dog stadig det skal være en mulighed for de medlemmer der ønsker fastnet telefoni. For de medlemmer der har behov for et nødkald har vi fundet en løsning. Den kan der læses mere om på vores forum.

Desværre har foreningen være ude for tyveri. Et medlem har brudt ind i et af vores skabe og fjernet filteret. Da det er Frederiksholm Net der har aftalen med tv leverandørerne, er det foreningen der skal afregne for alle der modtager tv, uanset om det sker på en lovlig eller ulovlig måde. Det vil sige det i sidste ende er de øvrige medlemmer man stjæler fra. Bestyrelsen ser meget alvorligt på tyveri, og der vil i første omgang sendes en regning fra Kableplus på et års opkrævning, og der vil blive indgivet politianmeldelse.

Frederiksholm Net og Kabelplus har gennemføret en lille kampagne på Facebook om vores internet hastigheder og foreningen. Det har givet en del henvendelser, som vi vil gå i dialog med i de kommende måneder.

Samtidig arbejder vi på at få flere tilbud til medlemmerne. I år har vi lavet en aftale med TV2 om TV2 Play, hvor man som medlem af Frederiksholm Net får til en god pris.

Vi arbejder med en start forfra løsning som vil blive internet baseret. Igennem mange år har de antenneforeninger, som er medlemmer af FDA og ikke har start forfra, indbetalt til en pulje som skal bruges til at opbygning af en neutral platform, som vil kunne bruges alle antenneforeninger.
Den arbejder vi på at få sat i gang.


Referat fra ordinær generalforsamling i Frederiksholm Net
Tirsdag den 21. april 2015

23 medlemmer fremmødt.
Og fra bestyrelsen: Peter Dam (formand), Jesper Evald (næstformand), Jimmy Rohde, Barbara Ehrenberger samt Allan Mortensen (ejendomsadministrator).
Herudover var Kenneth Christiansen fra Kabelplus.dk og Michael Juul fra Canal Digital inviteret med af bestyrelsen for at besvare evt. spørgsmål ifm. overgangen til dem som ny TV og internetleverandør pr. 4. maj 2015.
Referent: Jesper Evald
1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen og foreslog Allan som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Allan konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
2. Valg af 3 stemmetællere
Der var ingen indkomne forslag, og blev derfor ikke valgt nogen stemmetællere.
3. Beretning for det forløbne år
Formanden fremlagde beretningen for det forgangne år. Den kan læses nedenfor. Der var flere spørgsmål og svar fra formanden som følger.
Grundpakken er stort set som før, og er inkl. Copydan. Start Forfra er i første omgang ikke med hos den nye udbyder og Stofas Zaptor bokse kan ikke bruges fremover. Til gengæld tilbydes en yderst kraftig internetforbindelse til en rigtig god pris og alle TV pakkerne kan ses på alle fjernsyn i husstanden uden boks. Det bliver også muligt at betale med PBS hos Kabelplus, forventeligt fra slutningen af maj, idet dette afventer godkendelse hos Nets. Cirque fortsætter foreløbig som vores fastnettelefoniudbyder.
Der har været nogen usikkerhed, fordi Stofa meldte ud at de stopper, et stykke tid før der kom information om den nye udbyder ud lige efter påske. Men bestyrelsen valgte bevidst at få den relevante information ud rimeligt tæt på overgangen, og dette er sket både ved omdelinger og oprettelse af en ny hjemmeside i samarbejde med Kabelplus. Denne har allerede fået mange nye brugere og en hel del ros. Vi vil fremover prøve også at informere i Beboerbladet Frederiksholm.
Responstid på tekniske problemer vil være som hos Stofa. Kabelplus sidder desuden klar til at hjælpe umiddelbart i Klub 7 på Borgbjergsvej de næste 14 dage. Indgang er ad porten ved siden af bageren, hvor der også sidder en dørklokke.
De analoge TV kanaler lukkede fornylig ifm. Grønnegårdens etablering af nyt tag. Det gamle anlæg hertil kommer ikke i drift igen, men har omvendt heller ikke udgjort nogen udgift længe.
Hermed blev beretningen godkendt.
4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år
Formanden fremlagde årsregnskabet for 2014 og forklarede de vigtigste poster, hvorefter forsamlingen godkendte dette.
5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
6. Godkendelse af budget for 2016
Formanden fremlagde budgettet for næste år. Prisen for grundpakken foreslås sat ned med 10 kr. i 2016, dvs. 85 kr/md i Frederiksholm og 75 kr/md i Frederikshøj, som har egne anlæg til internet og telefoni. Omkostningen herved tages ud af hensættelserne som er rigelige, også efter den igangværende udskiftning af alle switchene i Frederiksholm.
I Frederiksholm betales der desuden i flere afdelinger stadig af på det oprindelige lån til etableringen af anlægget, men det er ved at være slut hvorefter opkrævningen falder yderligere.
Forsamlingen godkendte herefter budgettet for 2016.
7. Valg af bestyrelse
Jesper og Jimmy blev genvalgt uden modkandidater. Thomas havde meddelt at han ikke ønsker at forsætte som bestyrelsesmedlem, men gerne som suppleant. Johnny Krüger havde ved skriftlig fuldmagt meddelt, at han gerne vil stille op og blev også valgt.
Bestyrelsen består herefter af Peter Dam (formand), Jesper Evald (næstformand), Jimmy Rohde, Barbara Ehrenberger, Johnny Krüger og Allan Mortensen (ejendomsadministrator).
8. Valg af 2 suppleanter
Thomas Buch og Peder Thorup Mainz blev valgt som suppleanter.
9. Eventuelt
Kenneth fortalte lidt om Kabelplus og deres tilgang til en god kundeservice og om betydningen af at foreningen allerede har betalt og ejer sit net, så vi kan få gode priser og ikke er bundet til en bestemt leverandør.
Formanden takkede for et godt møde.

Bestyrelsens beretning for året 2014
En bestyrelses opgaver
I en demokratisk forening er en bestyrelse valgt til at varetage medlemmernes interesser, det gælder om der er en ejerforening, boligforening, idrætsklub, vandværk eller en antenneforening.
Bestyrelsen skal også have respekt overfor den medlemsafstemning der i 2000 besluttede at bruge 10 mill. til at bygge et nyt moderne antenneanlæg, som gav muligheder for tv, internet og telefoni, medlemmerne kan med rette forvente.
At en bestyrelsen i en antenneforening skal være visionær og samtidig sikre driften.
At være visionær betyder som vi ser det, at vi skal udfordre de muligheder de forskellige leverandører kommer med, det gælder både på priser, udbud og teknologier. Og dermed sikre at vi som forening kan levere det som giver mening for de fleste medlemmer, vores målsætning er at give minimum 85 % af medlemmerne en god løsning.
At sikre, driften betyder som vi ser det, at vi har et anlæg der fungere optimalt, vedligeholdes, at der udskiftes dele når det er nødvendigt, at have en fornuftig egenkapital, så det kan lade sig gøre.
Der sker meget med det indhold, som medlemmerne henter på internettet, for ganske få år side var eks. stremning et ukendt begreb, hvem skulle have troet at f.eks. Netflix eller andre tjenester ville blive så populær og så hurtigt. Forbrugerne tage nye muligheder til sig, det er jo rigtigt godt, men det stiller karv til anlæggene.

Ny leverandør:
På sidste års generalforsamling fortalt vi at vores kontrakt med Stofa ville udløbe den 1. maj 2015.
Vi opfordrede til at der blev dannet en dialoggrupper som bestyrelsen kunne bruge som sparring, hvordan medlemmerne kunne forestille sig, hvad Foreningen skal levere i fremtiden. Desværre var der ikke nogen der meldte sig.
I slutningen af april havde vi det første af fire møde med Stofa om de muligheder og hvilke ønsker vi havde til en ny kontrakt. Vi havde en god dialog om vores ønsker til en fremtidige kontrakt, et af punkterne var, vi ønskede ikke betalingsprogrammer i grundpakken.
I slutningen af oktober fik vi et tilbud fra Stofa i tilbuddet var der tre betalingskanaler i grundpakken og priser skulle stige over tre år stige til ca. 160 kr. om måneden, dog ville prisen det første år være 90 kr. om måneden.
I bestyrelsen var vi enige om, at dette kunne vi ikke forsvare over for medlemmerne.
I antennebranchen kender alle hinanden, både i foreningerne og leverandørerne, derfor ved leverandørerne, hvornår kontrakterne udløber. Jeg var tidligere blevet kontaktet af andre leverandører om vi burde tage en snak om en eventuel aftale.
Derfor tog vi kontakt med flere mulige leverandører, vi havde bl.a. møde med YOUSEE og Canal Digital.
Jeg havde kendskab til Kabelplus, som er stiftet af den tidligere direktør fra Canal Digital Kabeltv.
I den aftale vi har lavet er det foreningen der indgår aftaler med Viasat og Canal Digital om levering af tv og Kabelplus står for opkrævningen, internet og service af vores anlæg.
Det vil sige det er bestyrelsen der beslutter udbuddet af programmer i de forskellige pakker.
Bestyrelsen står naturligvis til ansvar overfor generalforsamlingen
På flere generalforsamlinger har flere medlemmer klaget over det er dyrt med de tv pakker, det har vi i den nye aftale taget med i vores overvejelser, og 60% af medlemmerne har i dag kun grundpakken, det siger noget om at priserne på pakkerne måske er for høje.
Da vi selv skulle indgå aftaler, blev idéen op med en særlig sportspakke, vagt til live igen, som en mulighed for de medlemmer der, gerne vil have et lille udbud til en pris som det fleste kan betale.
Vi havde en snak med Viasat og Canal Digital om det kunne være en mulighed, og efter at have forlagt vores idé fik en aftale.
Det betyder at vi ikke lave fritvalg, men det er under 10 % af medlemmerne der har benyttet sig af muligheden. Derfor har vi fravalgt det i første omgang, det betyder ikke at vi vil arbejde på mulighederne for det, når det kan blive muligt uden at alle i foreningen skal betale en fast beløb over grundpakken.
Start forfra er desværre heller ikke muligt i første omgang, men det forventer vi kommer.
En start pakke til en pris på 219 kr. om måneden er fornuftig, set ud fra at det er nogle af de dyreste danske pogrammer der er i pakken.
Og det at de medlemmer der ikke ønsker sport kan få en pakke med et godt udbud.
Alt i alt mener vi har et godt og alsidigt tilbud til medlemmerne.
Priserne på internet er også fornuftige en 6/6 til 99 kr. om måneden er rimelig, med de omkostninger der er til administration og levering.
Prisen på den store forbindelse 120/120 til 179 kr. er meget attraktiv, som markedet er i dag.
At skifte leverandør koster selvfølgelig også nogen penge.
Vi har købt nye switche til hele anlægget, det har været vores plan længe at de skulle have været skiftet da de er 15 år gamle, vi har brugt ca. 500.000 kr. på det. Derudover har vi købt en ny hovedstation til ca. 200.000 kr. vi har lavet en ny hjemmeside, hvor det er muligt at bestille de forskellige tv pakker, internet, skifte pakker eller hastighed, direkte hos Kabelplus, den har vi brugt ca. 17.000 kr. Det man skal være opmærksom på er at vi som foreningen ejer alt vores udstyr. Alt det vil fremgår af næste års regnskab. Pengene har vi sparet op via af vores henlæggelser.
I vores vedtægter §§ 12 og 13 står.
§ 12. Valg af tv- og radiokanaler og pakker
Foreningen skal sikre alsidighed ved programvalg i pakker, samt ved valg af serviceudbyder, så der tages hensyn til mindretalsinteresser.

Stk. 2. Valg af programmer og/eller serviceudbyder kan ske ved urafstemning, generalforsamlingsbeslutning eller foretages af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutninger herom skal forelægges til orientering for ordinære generalforsamling.
§13. Valg af udbyder af internet
Foreningen kan selv forestå udbud af internetydelser, eller sikre, at en ekstern udbyder af internetnydelser kan levere stabile forbindelser og tilslutning til ydelser, der anses som moderne og fremtidssikrede.

Stk. 2. Valg af udbyder af internet kan ske ved urafstemning, generalforsamlingsbeslutning eller foretages af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutninger skal forelægges til orientering for førstkommende ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen har valgt at bruge muligheden i vedtægterne, da vi havde en meget kort frist til at finde en ny leverandør, og en indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling vil have gjort at vi ikke havde en leverandør til at overtage leveringen til den 1. maj.
Vi mener samtidig at det er det en bestyrelse er valgt til.
Drift:
Vi havde et nedbrud i forbindelse med skybruddet, vi var uden signaler i ca. 5 timer. Vi har efterfølgende fået lave en pumpebrønd i hovedstationen, så vi helst skulle undgå det i fremtiden.
Generelt er vores anlæg i god stand
Vi har ændret kabelføringen til Karré 11, 12 og 14, så der skulle blive bedre signal. Der er samtidigt skifte nogle kabler i Haveforeningen Frederikshøj.
Generelt:
I den seneste til har Forbrugerrådet være ude med at danske tv-seere i de seneste år har været ude for kraftige prisstigninger på programpakkerne, de forslår at man skal have en grundpakke uden betalingskanaler, og så skal der vælges derfra, det kan vi kun tilslutte os, vi vil dog sikre os at medlemmerne ikke skal betale mere end de gøre i dag.
En af de store udfordringer er, at bl.a. sportsrettigheder er blevet ekstremt dyrere og flytter fra kanal til kanal, et eksempel er Danmarks Landskampe der er flyttet fra DR og TV2 til Kanal 5, og det slagsmål der mellem eks. TV2, Viasat og SBS betyder dyrere og dyrere programafgifter og der desværre kun en til at betale det er forbrugeren.
Og der ingen tvivl om at sport er vigtigt for programselskaberne, de giver seere og reklameindtægter, og i sidste ende overskud til deres ejere, hvilket der ikke er noget forkert i det er en virksomhed der sat i verden for at tjene penge.
Forbrugerrådet har selvfølgelig en point, men de mangler ligesom at kravle op og få et helikopterperspektiv på hvordan det ser ud.
” Lejelov kan godt justeres
Præmissen for rapporten, der åbenbart har voldt kvaler, var således justeringer i lejeloven. Loven forhindrer i visse tilfælde folk i selv at vælge deres tv, fordi de via huslejen også er tvunget til at betale for den tv-forsyning, som udlejer har valgt.”

Betyder det at der skal laves flere kabler på tappeopgangene, flere stik i den enkelte lejlighed ?.

”Lejeloven betragtes nu som den primære forhindring for mere frit valg for mange husstande, mener flere, herunder partiet Venstre.
Partiet har i 2014 foreslået under både bolig- og medieforhandlinger konkrete formuleringer i lejeloven, der kunne ændres, siger Venstres medieordfører Ellen Trane Nørby, der oplyser, at partiet er parat til at fratage udlejere og boligforeninger retten til at vælge lejernes tv-udbyder.”

Betyder det at en demokratisk beslutning, hvor beboerne på en beboermode har besluttet en leverandør sættes ud af kraft ?.

"Mange er tvunget ind i tv-pakker, der er langt større, end seernes ønsker og behov. For eksempel er 800.000 danskere, som bor i lejeboliger, tvunget til at have den tv-pakke, som deres udlejer har valgt. Det ønsker vi at ændre, og vi har fundet de paragrafer, der kan justeres på, uden at bryde traditioner i boligforeninger," siger medieordfører Ellen Trane Nørby (V).
Hun er med på, at friere valg helt naturligt betyder dyrere stykpriser på tv-kanaler.
"Men det er forbrugernes eget ansvar. Det må de selv styre," siger hun.”

Det betyder i min optik dårligere løsninger for forbrugerne, men til glæde for programselskaberne

Tirsdag den 8. april 2014

Fremmødte: 8 medlemmer
Og fra bestyrelsen: Peter Dam (formand), Jesper Evald (næstformand), Thomas Buch, Allan Mortensen (ejendomsadministrator).
Referent: Jesper Evald
1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og foreslog Allan som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.
2. Valg af 3 stemmetællere

Der blev ikke brug for stemmetællere.
3. Beretning for det forløbne år

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for det forgangne år. Den kan læses nedenfor.
Der var flere uddybende spørgsmål og svar fra formanden, som følger. Bestyrelsen undersøger pt. og således i god tid muligheder for at vælge en anden udbyder, når kontrakten med Stofa udløber til næste forår. Man godt kan vælge ikke at have nogen TV-pakke, men man skal iht. lejelovgivningen stadig betale til de løbende udgifter ved selve nettet. Om end de fleste kanaler efterhånden er digitale, ligger en del i grundpakken også analogt. Disse vil dog forsvinde i løbet det næste års tid. Foreningens medlemstelefon har været ude af drift et stykke tid, men vil snart åbne igen, dog med et nyt nummer, som vil blive offentliggjort på hjemmesiden (www.frederiksholmnet.dk).
Der var herudover en del kritiske bemærkninger om Stofas kundeservice.
4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år

Formanden fremlagde årsregnskabet og forklarede de vigtigste poster, hvorefter forsamlingen godkendte dette.
5. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.
6. Godkendelse af budget og 5-årsplan, samt fastsættelse af medlemsbidrag

Formanden fremlagde budgettet for næste år, og gennemgik de enkelte poster. Prisen for grundpakken foreslås uændret.
Der var uddybende spørgsmål til omfanget af Stofa Plus (deres såkaldte fordelsaftale). Formanden forklarede, at ikke alle kanaler er omfattet pga. rettighedsbegrænsninger pålagt af en programudbyder, og nævnte Viasat som et konkret eksempel.
Forsamlingen godkendte herefter budgettet for 2015.
7. Valg af bestyrelse

Barbara og Peter blev genvalgt uden modkandidater.
Bestyrelsen består herefter af Peter Dam (formand), Jesper Evald (næstformand), Jimmy Rohde, Thomas Buch, Barbara Ehrenberger og Allan Mortensen (ejendomsadministrator).
Bestyrelsen efterlyste igen flere medlemmer til bestyrelsen, gerne som suppleanter.
8. Valg af 2 suppleanter

Der var dog ingen kandidater. Bestyrelsen foreslog, at eventuelle kandidater kan indtræde i den kommende periode, for endeligt valg til den næste generalforsamling.
9. Eventuelt

Flere takkede bestyrelsen for dens (ulønnede) indsats, og formanden lukkede generalforsamlingen med en tak for god ro og orden.
Frederiksholm Nets telefon er gået i stykker, derfor har vi fået ny telefon og nyt nummer. Det nye nummer er 2332 4178. Det er muligt at kontakte os mandag til torsdag i tidsrummet kl. 17 til 19. Hvis telefonen ikke bliver taget skal du indtale en besked på telefonsvareren med dit navn, telefonnummer og hvad det drejer sig om.

 
Bestyrelsens beretning for året 2013

Drift

Vi modtager månedligt en servicerapport fra Stofa med hvilke udkald de har været på, ud fra rapporten kan vi konstatere at nettet er i god stand, der skulle ikke være de store problemer. Vi kan kun opfordre medlemmerne til at kontakte Stofa hvis der er problemer med tv eller internet.
Der har i de sidste par måneder været længere ventetid på telefonerne, det skyldes, at Stofa har overført Syd Energis kunder til Stofa.
Vi har påtalt overfor Stofa at vi ikke er tilfredse med ventetiderne, og det gælder både på telefoner og elektronisk.
Tilslutningspligt

Folketinget besluttede i 2013, at steder hvor lokalplaner stillede krav tilslutningpligt til et antenneanlæg bliver ophævet, det er primært i parcelhuskvarterer. Det gælder ikke lejeboliger, da der er en særlig lov om almene boliger, den handler bl.a. om at vedligeholdsomkostninger på et antenneanlæg skal dækkes af beboerne. Vi er ved at undersøge, om det er muligt at fravælge TV i Frederiksholm Net, men vedligeholdsomkostningerne skal stadig betales, det svarer til 60,50 kr. om måneden. Det man skal være opmærksom på at det heller ikke vil være muligt at købe internet i gennem Frederiksholm Net.
Pakker og Priser

Grundpakken koster 95 kr. om måneden i Frederiksholm Net, det er fordelt på 17 kr. til TV2 og 12,50 kr. til start forfra, 31 kr. går til Verdens Tv, som bl.a. sætter undertekster på nabolandskanaler, de resterende 60,50 kr. går til strøm, service, henlæggelser m.m.
Grundpakken indeholder mange kanaler, bl.a. en hel del kanaler på fremmedsprog, det opfatter vi som vigtigt, da der er mange medlemmer i Frederiksholm Net der er fremmedsprogede. Vi har den klare holdning at vi ikke ønsker at have betalingskanaler i grundpakken, af flere grunde, en af de vigtigste, er det er umuligt at styre prisen på grundpakken, hvis der kommer betalingskanaler. Hos bl.a. Yousee´s og Stofa´s standard pakker er TV3 og Kanal 5 en del af indholdet. Hvis vi gjorde det samme vil prisen på grundpakken stige med ca. 51 kr. til en pris på 146 kr. om måneden.
Prisen afhænger af indhold i dag betaler vi 259 for den første betalingspakke og 416 for den anden. Det er dyrt og kan det gøres billigere, ja det handler om antal af kanaler.
Jeg vil her komme med nogle af pris eksempler på de dyreste af kanaler, som fleste ser: TV 2 13,50 kr., TV 2 Charlie 13,56 kr., TV2 Fri 8,95 kr., TV2 News 15,91 kr., TV2 Film 8,95 kr., TV2 Zulu 16,83 kr., TV3 28,40 kr., TV3+HD 27,73 kr., TV3 Sport 1 34,32 kr., kanal 4 12,35 kr. kanal 5 23,00 kr., kanal 6 15,55 kr., Disney Chanel, Disney XD og Disney Junior 11,95 kr., Canal 8 7,95 kr., Canal 9 17,85 kr., Discovery 9,25 kr.
Alle priser eksklusive moms og hentet fra Canal Digitals og Viasats hjemmesider som er offentlig tilgængelig. Disse kanaler koster samlet 332,56 kr. pr måned inkl. moms. Jeg har ikke fordelt kanalerne på pakker.
TV2 har nu meldt deres priser frem i de kommende år i 2015 bliver prisen 17,50 kr., i 2016 18,12 kr., i 2017 18,50 kr. om måneden.
Når man ser på priserne, vil en af løsningerne være mindre pakker, eventuelt en særlig sportspakke.
Der snakkes meget om at vi alle skal mere frit valg på vores tv, men hvad gør det for priserne for de enkelte kanaler, i min optik vil kanalerne blive dyrere, når der er færre der køber en kanal, prisen for at producere programmerne er den samme uanset, hvor mange der køber kanalen.
Dette er ikke sagt fordi jeg er modstander af frit valg, jeg ser gerne meget mere frit valg, men det er vigtigt at vi alle kender konsekvenserne af vores valg.
På internettet er vores tilbud konkurrencedygtigt eksempelvis har jeg ikke set en 100/100 til 249 kr. om måneden nogen steder.
Internettet

Når vi køber nyt elektronik kan de fleste ting gå på nettet, her er nogle eksempler det nye tv har en internetopkobling, vores smartphone, ipaden og den bærbare, alle kræver en trådløs forbindelse i hjemmet og er på nettet hele tiden, for at få det optimale ud af tingene kræver det en god og stor internetforbindelse.
Når vi for nogle få år siden snakkede om at en 4/4 forbindelse sagtens kunne dække vores behov, i fremtiden vil en 20/20 eller endnu højere være behovet.
Er forbindelse for lille risikerer man at billederne fryser, lange svar tider og man får en dårlig oplevelse.
Med de mange streamning tjenester der kommet og kommer i fremtiden vil mit gæt være at der er behov for endnu større hastigheder.
I Danmark råder 29% af husstandene over mindst et betalt streaming abonnement og 10% yderligere siger de sandsynligvis vil købe et abonnement inden for 3 måneder. Den mest benyttede betalingstjeneste er ubetinget Netflix, herefter kommer Viaplay, TV2Play og YouBio.
Ny udfordrer til Netflix, ViaPlay, TV2Play og YouBio

Amazon der blev grundlagt i 1994 for at sælge bøger på nettet er nu en gigant indenfor onlinesalg, af bøger, forbrugerelektronik, DVD’ere, software og meget mere. Sidste nyt er "The Amazon Fire TV" der er streaming af tv- serier og film gratis, men finansieret via reklamer. Amazon leverer en boks med til tjenesten, der koster 99$ - svarende til 535 kr.
Kontrakt udløb

Kontrakten med Stofa udløber i maj 2015, vi ved allerede nu at Stofa ønsker at aflive Family Mix konceptet og flytter os på deres standard løsning,
Men det ved vi først i løbet af maj, der er dog ingen tvivl om vi vil, ikke have betalingskanaler i grundpakken, med undtagelse af TV2, og det er af historiske grunde.
Jeg har undersøgt Stofa´s priser deres standard pakker er væsentlig højere end det vi kender i dag, med et mindre udbud.
Vi er og bliver kontaktet af andre leverandører. Vi er i gange med at vurdere de forskellige muligheder, der er mange muligheder, en kan være at samarbejde med andre foreninger.
Hvis vi vælger et forsalg om en eventuel anden udbyder er det er selvfølgelig medlemmerne der bestemmer i sidste ende, derfor vil der blive afholdt informationsmøder, og der vil blive holdt en uafstemning.
Denne kan også indeholde en vejledende kanalafstemning, som kan være et parameter for en fremtidig pakkestruktur og antal kanaler i de enkelte pakker. Teknologien har muliggjort at man i fremtiden kan vælge en hvilken som helst pakke når man har grundpakken, det kræver nogle inventeringer i anlægget.
Bestyrelsen vil gerne have en dialog med medlemmerne om, hvor Frederiksholm Net skal hen i fremtiden, derfor vil vi opfordre til en dialoggruppe.
Man kan melde sig her på generalforsamlingen eller på hjemmesiden frederiksholmnet.dk, gå ind under forening bestyrelsen og send en mail til formanden.


Referat fra ordinær generalforsamling i Frederiksholm Net
Tirsdag den 23. april 2013 i Kvartershuset Gustav Bangs gade 28, kl. 19.00
Kun 3 medlemmer var fremmødt, ingen tilstedeværende havde en forklaring herpå.
Fra bestyrelsen: Peter Dam (formand), Rikke Former (næstformand), Jesper Evald (referent), Allan Mortensen (ejendomsadministrator).
1. Valg af dirigent. Allan blev valgt.
2. Valg af 3 stemmetællere.Der blev ikke brug for stemmetællere.
3. Beretning for det forløbne år.Formanden fremlagde beretning for det forgangne år, se nedenfor.
Der var enkelte afklarende spørgsmål vedr. internettet og de hastigheder, Stofa tilbyder. Der var også beklagelse fra flere sider over forløbet med introduktion af den nye løsning, men man fandt at det nu kører bedre end nogensinde og til en god pris. Formanden forklarede og fortalte i øvrigt, at bestyrelsen vil undersøge mulighederne for selv at stå for internettet.
Nogle afdelinger er nu ved at være færdige med at afdrage de oprindelige lån ifm. nettets oprettelse, hvorefter antennebidraget på huslejeopkrævninger vil blive reduceret tilsvarende.
4. Aflæggelse af regnskab
Formanden fremlagde årsregnskabet for 2012. Der var enkelte afklarende spørgsmål, hvorefter forsamlingen godkendte regnskabet.
5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
6. Godkendelse af budget og 5-årsplan, samt fastsættelse af medlemsbidrag
Formanden fremlagde budgettet for 2014. Det indebærer en næsten uændret pris for grundpakken til næste år.
Det blev beklaget, at budgettet ikke var delt ud på forhånd. Formanden undskyldte og forklarede, at der havde været usikkerhed, hvad prisen vil blive for TV2.
Der blev påpeget en stor forskel på betalingen for administrationsandel til KAB i regnskabet for 2012 og et væsentligt større beløb i budgettet. Formanden forklarede, at budgettets postering er mere omfattende.
Forsamlingen godkendte herefter budgettet.
7. Valg af bestyrelse
Ulla Have og Henrik Sander Petersen er udtrådt af bestyrelsen, da de begge er bosat i Grønnegården, som er udtrådt af Frederiksholm Net ved årsskiftet.
Næstformand Rikke Former er udtrådt pga. fraflytning fra området. Det hidtidige bestyrelsesmedlem Jesper Evald blev valgt som næstformand i stedet.
Bestyrelsesmedlem Jimmy Rohde havde på forhånd havde erklæret sig villig til genvalg, hvilket forsamlingen anerkendte.
Thomas Buch meldte sig som kandidat, tillige med sin samleverske Barbara Ehrenberger. Begge blev valgt.
Bestyrelsen består herefter af Peter Dam (formand), Jesper Evald (næstformand), Jimmy Rohde, Thomas Buch, Barbara Ehrenberger og Allan Mortensen (ejendomsadministrator).
8. Valg af suppleanter
Iflg. vedtægterne skulle der vælges 2 suppleanter, men der var ingen kandidater. Forsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag, at eventuelle kandidater kan indtræde i den kommende periode, for endeligt valg til den næste generalforsamling.
9. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen bød foreningen på en øl eller vand, og der var en god dialog om antenneforeningen og bestyrelsens arbejde.
Beretning aflagt på generalforsamlingen den 23. april 213
I denne beretning vil jeg komme ind på hvordan året er gået, vores økonomi, frit valg, fremtiden m.m.

Hvordan er året gået

Det er nu cirka halvandet år siden Stofa købte Canal Digital Kabel TV, og vi fik ny leverandør, hvilket har været en udfordring både for medlemmerne og bestyrelsen, der skal ikke herske tvivl om, vi har haft mange snakke med Stofa og bølgerne har gået højt nogle gange, her kan bl.a. nævnes, nye priser på vores internet, den fulde udnyttelse af Stofas Smarttv produkter. Vi har haft 5 forskellige sælgere.
Vi blev i august præsenteret for en router løsning, augmentet var, så kunne Stofa styre alle deres services, f.eks. Start Forfra, Web tv, hastigheder med mere. Og det var lige om hjørnet.
Vi bad om et kontraktoplæg, gentagende gange, og i slutningen af november modtog vi et oplæg, med start den 1. februar 2013. Vi skrev kontrakten under i starten af december. Og havde en klar forvisning om alt var på plads.
I starten af januar rykkede vi for, hvornår der ville blive sendt breve og router ud til medlemmerne, så vi var sikre på medlemmerne var klar når den nye løsning trådte i kraft den 1. februar. I midten af januar fik en tilbagemelding, at der var problemer med løsningen, og Stofa var desværre nødt til at udskyde til omkring 1. marts, det var vi helt med på, da vi hellere vil have et produkt der virkede end et dårligt. Vi rykkede gentagende gange for, at få nogle svar, så vi kunne informere medlemmerne.

Vi har samtidig måttet konstatere, at Stofa ikke ville lever de nye løsninger til alle vores medlemmer. Desværre kan medlemmerne i Haveforeningen Frederikshøj ikke få Start forfra m.m., augmentet fra Stofa er, at når Frederikshøj kører deres eget internet kan man ikke levere. Det stå bestyrelsen meget uforstående overfor, da vi har kendskab til en forening, hvor Stofa lever start forfra, selv om foreningen kører deres eget internet. Vi har haft en del brev korrespondance, men Stofa har ikke ville give sig, Frederikshøj kan jo bare vælge Stofa bredbånd. Bestyrelsen er meget utilfreds med Stofas arrogance.
Medio marts fik vi endelig nogle tilbagemeldinger om nu var Stofa klar, et brev ville blive sendt til medlemmerne fredag, og routerne stort samtidig, så alt var klat til onsdag. Vi ved at flere medlemmer ikke nåede at modtage brevet med informationerne, og har måtte i kontakt med Stofas kundeservice for at routerne til at køre.
Vi har i flere tilfælde måtte kontakte Stofa, da kundeservice har fejlinformeret vores medlemmer om Frederiksholm Nets produkter m.m.
Vi får med jævne mellemrum henvendelser fra ejendomme der godt kunne tænke sig at komme med på Frederiksholm Net, de synes vi har en godt udbud, desværre strander det meget ofte på, at de skal ud og investerer, i et helt nyt net (typisk ejes det nuværende net af en leverandør eller er gammelt udstyr der ikke kan bruges), det er selvfølge ærgerligt, vi ville gerne have nye medlemmer, og har tænkt på forskellige muligheder, udgiften for en ny installation er på ca. 7000 kr. pr lejlighed, det er mange penge når man hører beløbet, hvis man låner pengene vil udgiften være på ca. 70 kr.om måneden i ca. 10 år. Frederiksholm Net skal ikke låne foreningerne pengene, men vi vil gerne være behjælpelige med at finde en fornuftig løsning.
Vi har haft en del udfald på både tv og internet i det forløbende år, lad mig slå fast, at vi sætter driftsikkerhed meget højt, en af vores største udfordringer er, elektronik kan bryde sammen, kabler kan graves over, og når alle signaler modtages på fiber, kan en overgravning ske mange steder, nogle af de største nedbrud vi har haft i år var en overgravning af en fiber i Horsens og Køge, derfor har vi en serviceaftale, serviceaftalen omfatter nedbrud i hovedstationen og nettet, serviceteknikkerne køre på alle nedbrud, dog er der en prioritering, der køres på større nedbrud, hvor flere medlemmer er berørt eller der mangler flere kanaler, er det et enkelt medlem køres der som udgangs punkt på første normale arbejdsdag.
Vi har en udskiftning på ca. 20 medlemmer om måneden, mange flytter ud og nye flytter ind, det giver selvfølgelig mange udfordringer, derfor arbejder vi sammen med Ejendomskontoret om, hvordan vi informer de nye beboere om de tilbud Frederiksholm Net kan tilbyde.
Internet på smartsphone bliver mere og mere almindeligt og den 1. januar gik det nye 4 G LTE i luften, derfor fik alle medlemmer en brochure i postkassen, der fortalte om de udfordringer der kan komme. Det handler om de kabler og stik der er i hjemmet, de skal være det der heder HF tætte, ellers kan man opleve at billeder i værste fald fryser eller pixilerer. Det kan i de fleste tilfælde løses med nye kabler og stik. Hvi man skal ud og købe nye kabler eller stik, bør der stå Yuosee ready eller Stofa approved.

Vi har i indgået et samarbejde med Antennelageret, hvor det er muligt at købe alle godkendte produkter i en webshop, hvis man køber dem i webshopen bliver de sendt med posten og der ligger nogle små demonstrationsvideoer, til gør det selv. Produkterne kan selvfølgelig også købes i bl.a. Silvan.
Stofa har et tilbud til dem der ikke selv tør give sig i kast med det. Prisen er 199 kroner som, dækker teknikerens besøg, fejlsøgning og retning af mindre fejl som en defekt snøreledning. Viser der sig større problemer i installationen, får man på stedet et tilbud på, hvad det vil koste at få installationen i orden og udstyret med en garanti.

Økonomi
Når vi kommer til regnskabet, vil alle kunne se vi har en god økonomi, vi har mange penge stående.
Men de kan hurtigt forsvinde, f.eks. er alle switsene (switsene er dem der bruges til vores internet) cirka 10 år gamle, derfor står vi overfor en udskiftning bl.a. har de kun en vis levetid og de kan ikke følge med de større hastigheder vi alle får behov for med de nye tjenester der kommer i fremtiden, tv på nettet m.m.
En udskiftning af switsene vil beløbe sig til ca. 1 mill. kr.
Bestyrelsen er af den opfattelse vi altid som minimum skal have 500.000 kr. stående, dette er for at sikre driften, vi har meget udstyr og sker der nedbrud skal det kunne udskiftes straks.
Grundpakken er den eneste indtægt vi har i foreningen, derfor afsætte vi et større beløb på hensættelser, samtidig vil vi undgå at grundpakken stiger og falder i de enkelte år, men er stabil med en stigning på minimum pristallet.
Grundpakken skal også dække udgifter til strøm, administration, serviceaftaler m.m.

Frit valg
Hvad forstår vi alle ved frit valg? De fleste af forstår nok vi har flere produkter at vælge mellem.
På TV forstår vi nok at vi kan vælge mellem flere leverandøre og vi selv kan vælge de TV kanaler vi vil se.
Politikkerne forstår valg mellem forskellige leverandører og dermed billigere priser på TV.
Nogle af dem der har haft mest travlt med frit valg er Bokser TV og Dansk Energi (Waoo TV), deres augmenter er, at de ikke kan få deres forretning til at løbe rundt, uden frit leverandør valg. Der skal ikke herske tvivl om, bestyrelsen går ind for frit valg, men vi skal kende konsekvenserne af et frit valg.
I dag er der 6 til 8 forskellige leverandører at vælge mellem.
Når Frederiksholm Net køber kanaler, er prisen stort den samme uanset, hvor vi køber kanalerne, derfor har vi svært ved at se det skulle billigere, det er nemlig ikke leverandørerne, men TV selskaberne der bestemmer prisen, f.eks. TV 2, SBS og Viasat, konkurrencen blive på pakkeindholdet ikke på enkelte kanaler.
Frit valg betyder også flere stik i den enkelte bolig, for huse er det ikke et problem, der ligger kablerne i jorden, og der kommer kun det stik ind fra den leverandør man vælger. I etageejendomme stiller det sig noget anderledes, her skal kabler fra alle leverandører sidde side om side i opgangen, og måske føres ind i lejligheden.
Årsagen er der ikke er fysisk plads i kablerne, og det kan der formodentlig ikke ændres på. Flere leverandører på samme kabel, giver også den udfordring, hvem har ansvaret for vedligeholdelse og service, ved eventuelle nedbrud/skader.
En anden konsekvens af f rit valg er, alle skal have en boks eller kort, det er den eneste måde det kan styres på. Det er samtidig slut med analog tv, der vil ikke blive plads i kablerne til analog tv. Det betyder, at de medlemmer der har et gammelt billedrørs tv eller et gammelt digitalt tv uden minimum DVBC 2, DVBT 2 mep4 skal ud og købe ny tv igen.
Samtidig vil der altid være en grundpakke fra alle leverandøre, da der ifølge lovgivningen skal leveres kanaler fra som minimum DR.
Frit valg kommer det er der ingen tvivl om, det vil politikkerne på Christiansborg, og det vil vi også, men det skal ske på en sådan måde, at danskerne ikke bliver sorteper i det spil.
Derfor er bestyrelsen i løbende dialog med FDA og kommer med input til de hørringssvar der afleveres til politikkerne, samtidig har vi inviteret KAB via Ejendomskontoret til en dialog om udfordringerne der kommer. KAB og BL mangler, som vi ser det, viden om emnet og i det hele taget omkring kabel tv, men har flere kompetencer når vi snakker den generelle boliglovgivning.

Fremtiden
TV og Internet smelter sammen, Smart TV, vi vil se flere tjenester som NETFLEX, YUOBIO HBO med flere, forskellige APS til tv, som i dag kender fra vores smartphones, derfor bliver det vigtigt, at sikre et godt internet med stabile hastigheder, som har en fornuftig pris, derfor arbejder vi som jeg var inde på tidligere en udskiftning af switsene og forhandle nogle konkurrencedygtige priser på internettet.
Stofas kontrakt udløber til næste år, derfor skal bestyrelsen hen over sommeren og efteråret gennemse markedet for muligheder inden en kontrakt underskrivelse, som skal ske senest marts 2014.
Derfor kan det blive aktuelt, at bestyrelsen indkalder til et medlemsmøde i januar, hvor bestyrelsen fremlægger vores forslag, hvis vi indkalder til et møde, vil der ikke stå forskellige sælger og falbyde deres produkt, men bestyrelsens forslag. Jeg har været til en del sælgermøder, og det er utroligt svært at gennemskue de enkelte tilbud, på en møde uden man går hjem og undersøger tingene ordentligt. Vi håber at medlemmerne har tiltro til bestyrelsen gør deres arbejde ordentligt.
Der skal ikke herske tvivl om, da bestyrelsen valgte Canal Digital i sin tid, var baggrunden de var de første der kom et delvist frit valg produkt og nogle på det tidspunkt fornuftige priser på internet, desværre levede det ikke helt op til forventningerne.
På den forgangne YOUSEE messe i Bella Centeret var YUOSEE ude med et nyt produkt, men det jeg hørte var bare gammel vin på nye flasker, et frit valg som Canal Digital kom med for ca. 6 år siden, desværre kommer de fleste leverandøre ikke med de store nye tiltag til medlemmerne, men kun der hvor der kan tjenes mange penge, og man skal ikke glemmer det er en branche med en betydelig milliard omsætning og store overskud.
Leverandørerne er desværre ikke særlige innovative.
Som det fremgår af indkaldelsen er der en plads ledig i bestyrelsen, og jeg kan kun opfordre til, at der kommer nogle kandidater, som her interesse i, at være med at præge udviklingen i Frederiksholm Net.
Frederiksholm Net skal være et første valg ikke kun for vores nuværende medlemmer, men også et alternativt valg for nye ejendomme.

Referat af ordinær generalforsamling mandag den 16. april 2012
Valg af dirigent Lars Chemnitz blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
29 medlemmer var fremmødt.
Mark Møller og Henrik Munk Madsen fra Stofa var indbudt som gæster for kunne fortælle om den nye TV-løsning og svare på evt. spørgsmål i pauserne eller under eventuelt.

Valg af 3 stemmetællere
Valg af stemmetællere blev udsat, til hvis der måtte blive behov herfor.
Beretning for det forløbne år
Formanden Peter Dam berettede fra det forgangne år. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag.
Der var en række spørgsmål til den nye Stofa løsning, som blev besvaret af Stofas indbudte medarbejdere. Med den nye Stofa løsning er en boks alene nødvendig for at kunne se kodede kanaler. Family 2 og 3 pakkerne kan nu ses uden boks, også på flere fladskærme i husstanden. Alle kunder der abonnerer på kodede kanaler eller særlige tjenester herudover, og som i forvejen har en boks eller et kort til fjernsynet fra Canal Digital, får gratis denne ombyttet til en tilsvarende type fra Stofa. Det gælder også, hvis der er tale om en boks med harddisk optager.
Beretningen blev herefter taget til efterretning ved håndsoprækning og ingen stemmer imod.

Aflæggelse af regnskab
Formanden præsenterede regnskabet, og bemærkede at revisor ikke har nogen anmærkninger.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til selve regnskabet.
Det blev dog kritiseret, at regnskabet ikke var blevet delt ud inden generalforsamlingen. Formanden forklarede, at det vil være en betydelig omkostning. Det blev foreslået i stedet at lægge regnskabet og budgettet på hjemmesiden, og at annoncere dette i indkaldelsen.
Regnskabet blev herefter taget til efterretning.
Indkomne forslag
Forslag til nye vedtægter
Jim Schiellerup fremlagde bestyrelsens oplæg til nye vedtægter. De er lavet ud fra et oplæg fra Foreningen af Danske Antenneforeninger (FDA) og er væsentligt mere omfattende end de nuværende, da de dækker langt bredere. Desuden har bestyrelsen fået udvidede forpligtigelser til at orientere medlemmerne og generalforsamlingen, og der er kommet klarere regler om vedligeholdelse mv. af de tekniske anlæg.
Der var herefter en livlig kommentering og debat.
Vedr. §27 blev det vedtaget, at en vedtægtsændring skal kunne vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer, og at stk. 2 tilsvarende falder ud.
Vedr. §7 stk. 1 var der protester imod, at medlemmerne skal tåle kabler og andre netinstallationer etc. i deres bolig. Det blev vedtaget at tilføje "i relevant og rimeligt omfang".
Vedr. §7 stk. 4 blev det kritiseret, at grænsesnittet for en serviceaftale ikke er præcist angivet ift. det enkelte medlem. Bestyrelsen anførte, at dette er en del af selve serviceaftalen.
Vedr. §10 stk. 7 om dokumentation forklarede formanden, at denne til enhver tid skal forefindes ved hovedstationen.
Vedr. §20 blev det vedtaget, at ethvert medlem kan kræve at afstemningen sker skriftligt.
Vedr. §23 blev det opklaret at teksten skal lyde "Foreningen ejer det tekniske anlæg, der er dens væsentligste aktiv."
Vedr. §23 blev det påpeget som et problem, at bestyrelsen i akutte tilfælde kan optage lån udenom generalforsamlingen, hvilket i princippet kan medføre personlig hæftelse for bestyrelsen.
Vedr. §18 stk. 8 blev det vedtaget at præcisere, at "bestyrelsen er pålagt at afvise ydelser fra leverandører og andre firmaer, som har en værdi på mere end 1000 kr., såfremt ydelserne ikke er fagligt relevante.
Vedr. §2 stk. 5 blev det kritiseret, at foreningen skal være medlem af FDA iht. vedtægterne. Bestyrelsen anførte, at en udmeldelse således vil kræve et kvalificeret flertal på en generalforsamling.
Vedr. §7 stk. 6 blev det forklaret, at det ikke er tilladt at dele sin bredbåndsforbindelse med andre husstande.
De således tilrettede vedtægter blev herefter vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning.
Forslag at TV2 signalerne skal udsendes som DVB-T signal
Forslagsstilleren var ikke til stede. Formanden fremlagde forslaget i stedet, men kommenterede at bestyrelsen ser det som en nødvendighed at lukke for DVB-T signalerne for at få plads til de nye tjenester og kanaler, herunder alle TV2s lokalkanaler.
Forsamlingen ønskede herefter ikke at behandle forslaget yderligere, idet formanden allerede havde gjort rede for problemstillingen i sin beretning.
Forslag om genforhandling med Stofa
Forslagsstilleren havde i en snak med dirigenten afklaret, at hendes forslag alene skulle betragtes som en henstilling og opfordring til bestyrelsen i dennes forhandlinger med Stofa, hvilket forsamlingen og bestyrelsen tog til efterretning.
Godkendelse af budget og 5-årsplan, samt fastsættelse af medlemsbidrag
Pga. den nye situation med Stofa som leverandør har bestyrelsen i år ikke set sig i stand til at lave en 5-års plan.
Det meste af budgetforslaget for 2013 er en fremskrivning af det nuværende budget, idet de fleste udgifter er ret konstante. Justeringerne knytter sig primært til programafgifter for TV2. Herudover foreslår bestyrelsen, at vi tilslutter os Stofa Plus, som giver alle medlemmer mulighed for en række nye tjenester (også i grundpakken, kræver dog en boks). Justeringerne vil give et mindre underskud her i 2012, som indhentes i 2013.
Medlemsbidraget (inkl. CopyDan og grundpakken) for 2013 bliver således 86 kr. i Frederiksholm Net og 76 kr. i Frederikshøj Net, pr. måned.
Dette blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning, ingen stemmer var imod.

Valg af bestyrelse
Formand Peter Dam og bestyrelsesmedlem Henrik S. Pedersen blev genvalgt uden modkandidater.
Valg af suppleanter
Jimmy Rohde, Borgbjergsvej 1 blev valgt.

Eventuelt
Formanden takkede Jim Schiellerup for hans indsats i bestyrelsen.

Mundlig beretning 2012 fremlagt på generalforsamlingen
Generelt
Engang var det nemt at se tv der var en kanal, tv´et blev bare sat til antennen og vupti så var der tv, i mange år var det sådan, sådan er det ikke i dag, udviklingen er gået utroligt stærkt, og det er svært at følge med. Bare se på mobil markedet, her er udviklingen gået endnu stærkere.

Da antenneforeningerne rundt omkring i Danmark blev oprettet i firserne, var det vigtigste, at bryde monopolet som Danmarks Radio havde, og det var en landvending man kunne lige pludselig kunne se nabolandskanaler.
Dengang var der ikke betalings tv og internettet var måske via et 56 k modem og telefon var KTAS eller et andet statsligt telefonselskab, vi snakkede om hybridnet.

Antenneforeningerne styrke er at antenneforeningerne kan styre udviklingen en lille smule, og det er stadig en mulighed at se analogt tv, så medlemmerne ikke skal ud og skifte det hele.
Da der blev slukket for det analogsignal 2009, skulle mange danske hustande ud og skifte tv eller købe en boks, her den 1. april skete der igen noget, signalet blev ændret og halvdelen af de kanaler som man kunne se kræver igen nyt tv eller boks. Hvis man kun kan se TV fra en antenne.
I dag kan vi som medlemmer vælge et hav af kanaler vi kan få telefoni og lynhurtigt internet fra antenneforeningen.
Betalingstv er en enorm industri, hvor programselskaberne mener det er et tag selvbord og priserne kun gå en vej og det er opad. De største stigninger er på de kanaler der har sportsrettigheder, fordi mange danskere gerne vil se sport, derfor er det blevet et must for de kommercielle kanaler, at have primært fodbold.
Hvor vil jeg hen med det, jo når man er medlem af en antenneforening, får man mere for sine penge end man får når man står alene. Man får et stort kanaludbud, nok er der nogle man ikke ser, men det er et al siddet udbud til en rimelig pris, pris er dog altid noget man kan diskutere, udover et stort tv udbud, den teknologiske udvikling gør at det er muligt, at få en masse ekstra muligheder. Her tænker jeg på hurtige hastigheder på internet og telefoni, start forfra, m.m..

Vi skal som medlemmer være stolte af det kanaludbud vi har og det skal vi fastholde, vi har ikke de mange paraboler hængende på husmurene, som vi ser bl.a. på Sjælør og Nørrebro, det synes jeg skæmmer og ødelægger samtidig bygningerne.
I mit sommerhus har jeg kun en mulighed at købe et ekstra abonnement, hvis jeg vil se TV2, kanal 5, kanal 4 og TV2 film, prisen her er det første år 49 kr. om måneden og en halvårlig kort afgift på 389 kr. det svarer til 113 kr. om måneden det første år. Det er jo et godt tilbud, det gælder dog kun det første år, herefter er det 119 kr. om måneden plus de 389 kr. i halvårlig kortafgift, det bliver 183 kr. om måneden.

Bestyrelsen har været i Berlin på en stor messe for forbrugerelektronik, Det gør vi for at prøve at se, hvor udviklingen er på vej hen, det der bliver vist på sådan messer, er det vi som forbruger kan købe i de kommende år. Vi tage af sted med andre antenneforeninger og Stofa. Prisen for sådan en tur er 3800 kr. pr. person. Der udover har vi været til FDA´s Landsmøde og messe.
Stofa
Stofa købte som bekendt Canal Digital kabeltv i efteråret, det har givet udfordringer både for Stofa og de antenneforeninger der tidligere havde aftale med Canal Digital.

FDA’s erfagrupper har gjort, et kanon stykke arbejde for at får en fornuftig og glidende overgang til et nyt produkt, som både antenneforeningerne og medlemmerne kan glæde sig til.
Medlemmerne får mulighed for flere HD kanaler i family mix, hvor der før skulle betales for, uden brug af boks.
Som ekstra services bliver der mulighed for start forfra, gå på opdagelse i DR’s arkiver, flere platforme med video on demand, web to go. Disse ting kræver boks og en aftale som antenneforeningen skal indgå, denne kommer til at koste pt ca. 15 kr. pr. måned for alle tilslutninger, bestyrelsen har endnu ikke valgt denne. Vi overvejer om vi skal tilslutte os aftalen. Det der taler for at indgå aftalen er at alle medlemmer kan få glæde af mulighederne, det kræver kun at medlemmet har grundpakken og køber en boks. Der kan dog for det enkelte medlem opnås nogle rabatter.
En af de ting vi er lidt ærgerlige over, er at der minimum skal købes 4 kanaler i fritvalgets konceptet.
Telefoni
Vi står over for nogle udfordringer med vores telefoni løsning, selve løsningen er lavet i år 2000, og der er sket meget siden. Fra vores servicefirma er meldingen vi stadig kan få reservedele ved nedbrud, vi har desværre haft medlemmer der har været uden telefoni i en længere periode, det har i meget kraftige vendinger påtalt overfor vores leverandøre, det er ikke tilfredsstillende, at medlemmerne bliver gidsler i et spil mellem leverandørne, og bestyrelsen skal ud i at tale med meget store bogstaver før tingene bliver løst.

Vi er i gang med at se på forskellige alternativer omkring en ny telefoniløsning, bestyrelsen er dog i syv sind omkring dette, og når vi ser, hvad det koster at have et mobilabonnement, skal den løsning, vi finder både værre konkurrence dygtig og nok mere et supplement et mobilabbonement.
Bestyrelsen vil dog arbejde på at få et tilbud, som har en fornuftig pris i etablering.

Teknik
Vores anlæg bliver hele tiden udfordret på det der hedder båndbrede. De mange nye teknologiske muligheder der kommer, kræver plads, her kan bl.a. nævnes start for fra m.m. Mange af kanalerne sendes i en HD version, som giver en bedre oplevelse.
Vi mener at medlemmerne skal have de muligheder som teknologien giver, ellers har vi som antenneforening ingen berettigelse.

Det betyder at der bliver slukket for DVB T signalet i anlægget når vi går over på Stofas platform. Alle TV der er solgt igennem de seneste år har en DVB C tuner indbygget.
Vi vil opfordre til at medlemmerne overvejer at skifte deres gamle analog TV ud, det er i dag muligt at et rimelig godt digitalt TV på tilbud til ca. 3000 kr.

Vi vil over de kommende år slukke for flere af de analog kanaler, nok startende næste år, og de sidste der bliver slukket for er DR’s kanaler.
Det er vigtigt at kablerne og stikkene er i orden, hvis man skal købe nye stik og kabler opfordre vi til at man køber ting, hvor der står Stofa apored eller yousee godkendt, disse kan også købes i Silvan i f.eks.

Vi har haft en snak med Stofa om at lave et tilbud, hvor Stofas teknikker gennemgår installationerne hos de enkelte medlemmer, vi vil på et tidspunkt husstandsomdel et tilbud, vi vil forsøge at samle sammen til en hel dags arbejde, så det kan blive billigere for det enkelte medlem.
Økonomi
Vores økonomi se fornuftig ud, vi er kommet ud med et overskud på ca. 130.000 kr. årsagen til der er situationen om Stofas køb af CD, det betød, at vi ikke fik skiftet det switse, som vi havde planlagt, det forventer vi sker i år. Samtidig skal vi finde en ny telefoniløsning, derfor skal det forventes at vi bruger en del af vores formue.

Samtidig er der betalingen til TV2, vi har haft nogle lange diskussioner med KAB omkring opkrævningen, KAB er af den opfattelse at, når vi ønsker en ændret opkrævning, skal vi betale et større beløb, som pålægges medlemmerne, så TV2 i stedet for at koste 14 kr. ville koste ca. 30 kr. om måneden resten af året.
Samtidig skal vi betale 15 kr. til Stofa for de ekstra muligheder.
Når vi kommer til budget for det kommende år vil det være indarbejdet i kontingentet.

Vedtægter
Efter sidste års generalforsamling, blev bestyrelsen enige om at gennemgå vores vedtægter, for at sikre, at vores vedtægter er tidsvarende, dette kommer under indkommende forslag.
Fremtid
Ja den kan ingen spå om, en ting er dog helt sikret, vi skal også forvente at der kommer flere teknologiske muligheder, i fremtiden, der foregår en benhård kamp mellem de forskellige udbydere, jeg tænker her på Stofa, Yousee m.m..

Konkurrencestyrelse udarbejde en rapport om konkurrence på det danske TV marked, og et af forslagene var, at danskerne skal have mere fritvalg.
Det tror jeg også kommer, men om det bliver billigere tør jeg ikke gætte på. Jeg tror at TV, pc’erne og mobiltelefonerne smelter sammen på en eller anden måde, vi ser nu lynhurtigt bredbånd på mobilen, det giver os som forbrugere nye uanede muligheder.

Jeg tror dog TV vil have sin berettigelse, hvis man skal være flere.
Bestyrelse
Henrik og jeg er på valg og er villige til at tage en periode mere, desværre har Jim meddelt at han er nødt til at stoppe, det er vi meget kede af, men vi håber at vi kan finde nogle nye suppleanter, som har tid og lyst at være med til at forme vores fælles fremtid.

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen og vore administrator for et godt og frugtbart samarbejde i gennem året.
Hermed giver jeg beretningen til generalforsamlingen.Frederiksholm Net, ordinær generalforsamling 2011

Afholdt i Kvartershuset, Borgbjergvej, den 12. april kl. 19:00

Bestyrelsen var fuldtalligt tilstede: formand Peter Dam, næstformand Rikke Former, bestyrelsesmedlemmerne Henrik Sander Pedersen, Jesper Evald og Ulla Have samt suppleant Jim Schiellerup. Desuden Allan Mortensen, KABs ejendomsleder.

Herudover var ca. 10 medlemmer fremmødt.

Valg af dirigent
Jim Schiellerup blev valgt.
Valg af 3 stemmetællere
Ulla Andersen,Helene Petersen, Rikke Former blev valgt.

Beretning for det forløbne år
Formanden Peter Dam fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år – og forventninger til den kommende tid.
Nu har vi kørt med Canal Digital et års tid, og bestyrelsen finder det er gået ganske godt.
Der har kun været et enkelt større afbrud, som dog ikke skyldtes CD selv, men derimod deres fiberleverandør.
Bestyrelsen følger løbende markedet, med en sammenligning af priserne på en gros markedet, og finder stadig at CD er det bedste tilbud.
Vi ville heller ikke selv kunne gøre det billigere.
Canal Digital står desuden for al service på vores anlæg, og det er hertil, der skal rettes henvendelse ved fejl. Det seneste kvartal har der faktisk kun været et enkelt udkald.
Folketinget har i 2010 vedtaget et nyt medieforlig, der bl.a. åbner for betalingskanaler i grundpakker og for større individuelle valgmuligheder. Bestyrelsen ønsker dog fortsat at fastholde en grundpakke, der er baseret alene på de gratis public service kanaler i Danmark og vores nabolande.
Fra 2012 bestemmer medieforliget at TV2 kommer til at koste ca. 20 kr om måneden, hvorfor bestyrelsen er indstillet på at flytte denne til betalingspakken.
TV2’s lokalkanaler vil dog fortsat være at finde i grundpakken, og får udvidet sendeomfang.
Stofa ønsker at købe Canal Digitals kabel-TV forretning, men handelen er foreløbig sat i bero af Konkurrencestyrelsen. Det er uvist, hvad der måtte ske af ændringer, den dag handelen bliver godkendt.
Bestyrelsen følger nøje situationen og vil i givet fald revurdere den indgåede kontrakt, som har 4 års løbetid tilbage. Der arbejdes endvidere fortsat med udskiftninger af centralt dataudstyr, for at forbedre og forøge hastigheden på vores internet.
Der var kun opklarende spørgsmål og kommentarer fra salen.
Aflæggelse og godkendelse af regnskab
Formanden gennemgik regnskabet for 2010. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål fra salen, og det blev godkendt uden indsigelser.


Indkomne forslag
Bestyrelsen har udsendt et forslag til vedtægtændringer vedr. udmeldelsesfrister for en afdeling. Herudover er nu ved selve generalforsamlingen indleveret et ændringsforslag hertil af Jørgen Vienberg, som dog yderligere indebærer at beboere skal kunne udmelde sig individuelt.
Jørgen fremlagde sit forslag og forklarede, at det byggede videre på Heinos forslag ved forrige generalforsamling. Peter understregede at boliglovgivningen har nogle bestemmelser, som vil skulle afklares nærmere, vedr. afdelingernes beslutningskompetence og de enkelte beboeres forpligtelser til at bidrage til de fælles anlæg. Jørgen trak herefter sit forslag, efter et tilsagn fra bestyrelsen og KABs ejendomsleder om at undersøge dette nærmere.
Peter fremlagde herefter bestyrelsens forslag om præcisering af afdelingers udmeldelsesfrister og disses kobling til foreningens årsbudgetter og forpligtelser, således at udmeldelse vil kunne ske med minimum 3 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning.
Godkendelse af budget og 5-årsplan, samt fastsættelse af medlemsbidrag
Formanden fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2012. 5 års planen er fortsat fokuseret på udskiftning af de resterende core switche. Herudover vil der skulle ske udskiftninger af teknisk udstyr til de kommende standarder DVBT2 og DAB+.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning.

Valg af bestyrelse
Næstformand Rikke Former og bestyrelsesmedlemmerne Jesper Evald og Ulla Have blev genvalgt uden modkandidater.
Valg af suppleanter
Jim Schiellerup blev genvalgt som suppleant uden modkandidater. Der var ingen kandidater til den anden suppleant post.

Eventuelt
Jørgen Vienberg bad om, at referatet bliver offentliggjort så hurtigt som muligt, modsat sidste gang. Bestyrelsen lovede dette, referatet bliver lagt op på foreningens hjemmeside.


Referat af ordinær generalforsamling den 27. april. 2010 kl. 19:00
Bestyrelsen fuldtalligt tilstede: Peter Dam, Henrik Sander Pedersen, Rikke Former, Ulla Have, Jesper Evald
Dirigent: Finn Christensen
35 fremmødte.
Formanden bød velkommen, og gjorde opmærksom at Canal Digital havde 2 medarbejdere til stede for at kunne svare på evt. spørgsmål.
Valg af dirigent
Finn Christensen blev valgt. Han konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Valg af 3 stemmetællere
Jimmy Rohde, Linda Madsen, Helene, samt dirigenten.
Beretning for det forløbne år
Formanden Peter Dam fremlagde beretning for det forløbne år – og for den forventelige fremtid.
Der har været mange forandringer omkring udbuddet af TV kanaler på markedet, og en markant prisudvikling for de mest populære. Hertil er også en klar tendens til at tidligere gratis kanaler bliver til betalingskanaler og dette betyder væsentlige prisstigninger i markedets TVpakker. Nyere love giver mulighed for at lægge betalingskanaler i grundpakker, hvilket bl.a. You See har benyttet sig af.
Frederiksholm Net lægger stor vægt på at kunne tilbyde pakker for et meget bredt udsnit af beboerne, også dem der ikke vil have det store udvalg.
Bestyrelsen har en repræsentant i FDAs hovedbestyrelse, og deltager i forskellige messer og konference, for foreningens regning.
Den ekstraordinære generalforsamling vedtog Canal Digital som udbyder, efter bestyrelsens indstilling som det bedste valg af i forhold til pris og valgfrihed for det enkelte medlem.
Mange har haft problemer i forbindelse med opstarte, både generelle problemer med bestemte fabrikater, ikke mindst medSamsung TV.
Datanettet, der bruges til internettet, er blevet delvist renoveret og fornyet i samarbejde med Canal Digital, som er Service Partner for foreningen. Der udestår en udskiftning af switchene. Frederiksholm Nets vision er at nettet skal kunne bruges til at forsyne medlemmerne med en 50/50 Mbit/sek. forbindelse.
Bestyrelsen er meget opmærksom på at sørge for information, bl.a. er foreningens hjemmeside blevet relanceret pr. 1. december og har haft stor søgning.
Spørgsmål fra forsamlingen og debat
-Udmeldelse og evt. udgifter for resterende medlemmer.
-Hvor blev den lille pakke af.
-Bevar grundpakken.
-Skal der bruges boks på et senere tidspunkt?
-Hvad hvis man vil have signalet fra en anden udbyder, vil ikke betale for to i en periode.
-Har foreningen en økonomisk risiko ifm. Sjællandshuses udmeldelse?
-Burde foreningen ikke have udsendt lidt vejledning om problemer med nogle fabrikater fladskærme.
-Hvorfor ikke billigere internet.
-Småligt og dårligt at formanden ikke ville acceptere en udmeldelse (Sjællandshuse) pga. 9 timers forsinkelse ift. gældende frist.
-Hvilke frynsegoder til bestyrelsen fra CD.
-Hvorfor ikke taget kontakt til You See.
-Formanden optrådte i et magasin fra CD i feb. 2009, hvori det fremgik at de mente det var meget sikkert at CD ville blive valgt i Frederiksholm.
-”De penge bestyrelsen har fået udbetalt fra Canal Digital”
Formandens respons på spørgsmål og indlæg fra salen:
-Sjællandshuse har udmeldt sig efter en generalforsamling for nylig, men mener dog at have meldt sig ud allerede sidste år, om end ikke helt inden for vedtægternes tidsfrist. Det må desværre konstateres at der har været en række tilfælde af dårlig eller manglende kommunikation i denne forbindelse, sandsynligvis fra alle sider. Der vil blive fundet en løsning, men det skal sikres at det ikke kommer øvrige medlemmer til udgift.
-Servicegebyr vil fremover blive opkrævet med 10 kr. for alle, hvor det tidligere kun blev opkrævet for internetdelen.
-Grundpakken er bibeholdt til en minimal pris.
-Der er lavet et politisk forlig, som fra 2012 betyder at der skal betales for TV2, hvis der er betalingskanaler i en grundpakke vil der også skulle betales for TV2, ellers ikke.
-I nogle afdelinger opkræves både for grundpakken og et afdrag på et tidligere lån til renovering af vores net. KAB opkræver desværre dette under ét under fællesbetegnelsen antennebidrag, hvilket altså ikke afspejler prisen på grundpakken. Bestyrelsen arbejder på at få KAB til at gøre dette mere klart i opkrævningen.
-Den enkelte beboer kan godt framelde sig TV-pakkerne, og vælge f.eks. Boxer via en stueantenne, men skal iht. lovgivningen betale til service på nettet under alle omstændigher.
-Internettet er forholdsmæssigt dyrt, om end på niveau med et tidligere produkt fra Cirque, men det kan ikke gøres anderledes indenfor de nuværende frivillige arbejdsrammer. Det ville kræve at foreningen skal ansatte medarbejdere for at drive det selv. Den nye løsning er dog symmetrisk, men højere opload hastigheder end hidtil.
-Et medlem gjorde opmærksom på at løsningen er i overensstemmelse med den valgte løsning på den ekstraordinære generalforsamling.
-Der var kontakt med You See sidste forår, ligesom med alle de andre store udbydere.
Bestyrelsen afviser klart enhver mistænkeliggørelse af at den skulle modtage bestikkelse.
Formanden besvarede desuden en række faktuelle spørgsmål og vejledning.
-Den ekstraordninære generalforsamling blev afholdt i Valbyhallen, som var det eneste mulige lokale i bydelen der var stort nok, hvis en stor del af medlemmerne var fremmødt, som bestyrelsen forventede
Beretningen blev godkendt med et stort flertal og 5 stemmer imod.
Aflæggelse og godkendelse af regnskab for 2009
Formanden gennemgik regnskabet.
Godkendt med stort flertal ved håndsoprækning, 1 imod.
Indkomne forslag
-Heino fremlagde sit forslag nr. 1 om mere lempelige vedtægtsbestemmelser vedr. udmeldelse af en afdeling, hvis den har været medlem i en længere årrække. ”Der er ingen grund til at holde på folk, hvis de ikke ønsker at være med”.
Nogle kommentarer fra forsamlingen:
-Variable udmeldelsesfrister vil gøre det vanskeligt at lave budgetter og fælles aftaler med udbyderne.
-Vedtægterne har ikke noget krav om at uddele forslag allerede inden generalforsamlingen.
Bestyrelsen vil gerne inddrage forslagets intentioner i overvejelser om en revidering af §5 til næste generalforsamling.

-Heino ønskede med sit forslag nr. 2 at gøre det nemmere for medlemmer at kræve indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling.
Igen påpegede flere at det er vanskeligt at tage stilling til disse ret omfattende forslag uden at have set dem før.
Flere påpegede at der skal være en rimelig sikkerhed i foreningen mod at et lille mindretal kan

-Heino ønsker med sit forslag A i år at gøre det muligt for enkelte afdelinger i år at udtræde af foreningen med et kortere varsel. Dirigenten påpegede at man ikke således kan lave dispensationer fra vedtægterne, et forslag som her skal formulere som et vedtægtsændringsforslag.
Det blev påpeget at en afdelings udmeldelse kan medføre at mange medlemmer kan komme i klemme, som nu har anskaffet sig en boks, som ikke vil kunne fungere med en ny udbyder. Desuden, at ingen afdelingsbestyrelse vil kunne melde sig ud uden en vedtagelse heraf på en generalforsamling i afdelingen.
4 stemte for, mange imod. Forslaget blev forkastet.

-Bestyrelsens forslag, at §2 stk. 4 udgår
Vedtaget ved håndsoprækning med 34 for og 1 imod.Godkendelse af budget og 5-årsplan, samt fastsættelse af medlemsbidrag
Der er ikke lavet 5 årsplan pga. travhed med Family Mix.
Budgettet for 2011 udviser en ren grundprispakke på ca. 43 i Frederiksholm og ca. 33 kr./md. for Frederikshøj.
Vedtaget ved håndsoprækning, stort flertal, ingen imod.

Valg af bestyrelse
Der var ingen modkandidater til formandsposten, og Peter Dam blev således genvalgt med bifald.
GerdHansen stiller op som kandidat til bestyrelsen, der var således 3 kandidater. Henrik Sander Pedersen og Ulla Have blev genvalgt med flest stemmer i en skriftlig afstemning.

Valg af suppleanter
To stillede op som suppleanter og blev valgt uden modkandidater: Jim Schiellerup og Gerd Hansen.

Eventuelt
Den nyvalgte bestyrelse præsenterede sig selv.
Der blev kraftigt opfordret til at forbedre informationen til medlemmerne fremover, hvilket bestyrelsen er helt med på.
Der var ros til Canal Digitals medarbejdere i deres kurdeservice og til de afholdte informationsmøder.


Referat af ekstraodeinær generalforsamling i Valbyhallen den 19.juni 2009
Formand Peter Dam bød velkommen til de fremmødte.
Bestyrelsen forslog at næstformand Rikke Former blev valgt til dirigent, der var ingen modkandidater.
Formanden fortalte hvilke ting bestyrelse havde lagt til grund for, at forslå Canal Digitals løsning.

Bestyrelsen havde følgende parameter der var vigtige for et godt tilbud.
Et fornuftigt udvalg af digitale tv kanaler både i grundpakken og den store pakke.
Et mulighed for HD kanaler.
Et analogt udbud både i grundpakken og den store pakke.
En mulighed for, at kunne tilvalg af kanaler.
En teknologisk løsning der tilgodeser alle medlemmer.
En gennemskuelig prisstruktur.
Og ikke mindst en prisbillig grundpakke og en betalingspakke til en rimelig pris.

Bestyrelsen har haft møder med flere forskellige leverandører, og på overfladen ser de fleste tilbud vi har set meget fornuftige ud, desværre ser det mere broget ud, når man dykker ned under overfladen, det der ser bedst ud på overfladen, kan meget vel være det dyreste når alle mulighed tages med.

Efter indledningen fik Michael Juul fra Canal Digital ordet og fortalte om Family Mix.
Michael startede at fortælle lidt om forskellen på digitalt tv og HD tv.
Derefter fortalte han om mulighederne i Family Mix.
Der var forskellige spørgsmål:
Et spørgsmål for flere af de fremmødte var skal der en boks til hvert tv i huset, når man snakker digitalt tv, og skal der betales for hver boks. Svaret er desværre ja, forskellen på analogt tv som vi kender i dag og digitalt tv. Digitalt TV kræver boks, da det er et sendes krypteret.
Kan vi ikke få et ukrypteret signal. Som der et i dag leverer alle udbydere de digitale signaler i krypteret form, en forening kan sagtens laves et digitalt spejl af deres nuværende pakker, det kræver en del udstyr i hovedstationen, men det vil være uden eventuelle HD kanaler.

Efter spørgsmålene blev der en afstemning om vi skulle indføre Family Mix.
Resultatet af afstemningen blev 40 stemmer for, 4 imod og 2 blanke.

I forbindelse med indførelse af Family Mix, sker der en ændring af, hvordan medlemmerne betaler antennebidrag. Antenneforeningen opkræver kun antennebidrag for grundpakken, og den store pakke bliver opkrævet af Canal Digital.
Prisen for er for grundpakken bliver i Haveforeningen og Sjælandshuse 36,08 kr. pr. måned og AKB 46,06 kr. pr. måned, forskellen opstår i forbindelse med henlæggelser til vedligeholdelser i nettet.Referat af ordinær generalforsamling i Frederiksholm Net den tirsdag den 28. april 2009

Jesper Evald blev valgt som dirigent.

Jesper spurgte om der var nogle kommentarer til indkaldelsen, indkaldelsen var afleveret til ejendomskontoret den 18. marts 2009

LOVLIGHED, kommentarer:
Birte Rask : Først modtaget indkaldelsen 21. april, efter at have set det på SV-TV og rykke hos ejendomskontoret.

Generalforsamlingen ikke lovligt indkaldt. Forsamlingen samtykker at gennemføre den alligevel, med det forbehold at beslutninger konfirmeres på den kommende ekstraordinær generalforsamling, samt at der vil være mulighed for her at indgive forslag også.

BERETNING
Peter Dam fremlagde beretningen, herunder
bestyrelsen vil indkalde til den ekstraordinær genreforsamling inden skolernes sommerferie,
bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, at der på generalforsamlingen vælge en næstformand.
tak til Ole Clemmensen og Jørgen Vienberg
Kommentarer:
Præsenter hvad bestyrelsesarbejdet indebærer inden valg.
Beretning godkendt..

REGNSKAB
Formanden gennemgik regnskabet for den forløbne periode.
Frøken Hansen, karre: Hvorfor største beløb her, reduceret betaling vedr filtre / pakker? – Betaling er individuelt baseret. – Hvorfor har hun så betalt for meget de sidste 2 år, der har også været retsag.
Voldgiftssag mellem foreningen og Flextronic er blevet afsluttet med et forlig, som bestyrelsen mener vi kan være tilfredse med.
Per, Grønnegården: Budget til programudvidelser ikke brugt, hvorfor, hvorfor ikke digitalt signal allerede. PD: Ikke gennemført omlægninger af teknik endnu, digitalt. TV dog allerede der, men for højt i spektret. Problem for mange apparater. – Disk hvorfor så sent, jvf. medieforliget. Foreningen har siden indførelsen af Digitalt TV leveret de digitale signaler fra DR og TV2
Samme: Hvorfor ikke budgetteret med revision. PD: gennemført men ikke betalt endnu.

Inger, karre 1: Undrer sig over betalingen fra Ejerne PD: Vedr. karre 1. PD: vil sende svar direkte. – OK.
Ingen indsigelser, regnskabet godkendt.

INDKOMNE FORSLAG
1. Sammenlægning af 2 kanaler? er allerede besluttet og under iværksættelse.
Line, karre 6, havde henvendt sig vedr. netop de to kanaler. PD: Bestyrelsen har valgt at sætte TV2 Sport og Viasat TV3 Puls på.
Hvad med TV2 News PD: under overvejelse.

Vedtægtsændring vedr. valg også af en næstformand
Forslag til vedtægts ændringer
§11 stk. 1 Bestyrelsen består af 1 formand og 4 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges direkte på generalforsamlingen. Tillige vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter.
Stk 2 Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer herudover sig selv.

Ændres til
Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand og tre bestyrelsmedlemmer Tillige vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter.
Stk 2 Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, og 1 næstformand og 1 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer herudover sig selv.

Eksisterende og foreslået ny pgf. 11 oplæst. Godkendt med overvældende flertal ved håndsoprækning. Generalforsamlingen var beslutningsdygtigt, bortset fra indkaldelsen.

BUDGET
PD fremlagde.
Forskellige opklarende spørgsmål. Bl.a. vedr. afdrag af lån til tidligere anlæg
Budget 2010 samt 5 års plan godkendt.

VALG AF BESTYRELSE
Næstformand:
Kandidater: Frøken Hansen ; Rikke Former fra Borgbjergvej. Valgt som hhv. medlem og næstformand.

VALG AF SUPPLEANTER
Ulla og Heino genvalgt uden modkandidater.

EVENTUELT
Avisartikel med advarsel mod at sætte en masse kanaler på
Offentliggørelse af referat. Ikke modtaget fra sidste år. PD: Hjemmeside problemer. Kan hentes på ejendomskontoret, senest 1. juni. Skal nævnes i generalforsamling. indkaldelser, at alle genfs.papirer kan hentes der på forhånd, altid.
Per Jønsson, Grønnegården?: Spørgsmål. til den tekniske løsning, hvor mange bokse skal der bruges, mener det afhænger af om signaler fremføres via datanet eller corrax. PD: Mange aspekter at tage hensyn til, nødvendigt at tage hensyn til beboersammensætningen, både pensionister og folk med en mere normal indkomst
NN: Hvad koster en boks, kan man låne.
Flere, herunder forespørgsel fra en bestyrelse: Problemer med at få lavet service, fungerer ikke med nye fladskærme.
NN, samme fra bestyrelse.: Behov for ”et kort til at forbedre billedkvaliteten Henrik skal have nogle adresser, så skal han nok sørge for at få de pågældende forbindelser checket.
NN: Information om den nye løsning. PD: Et meget vigtigt krav til leverandøren.
NN: Kunne vi ikke få præsenteret 2 forskellige alternative løsninger til den ekstraordinær. generalforsamling. PD: Bestyrelses opgave, Svært at diskutere komplekse forhold på generalforsamling, kan man ikke sætte sig ind i til en generalforsamling.
PD: Rødvin til Ole og Jørgen.

Telefoni

 • 79 kr Frit forbrug:
 • 19 kr Abonnement:
Bestil telefoni

TV *

 • 98 kr./md Grundpakke
 • 397 kr./md Mellempakke
 • 587 kr./md Fuldpakke
 • Se TV-Pakkerne
 • Se Mix-Pakkerne
 • Se Tilvalgskanaler
 •  

  * Nye priser gælder fra d. 17 juni 2019

  ** Husstande i Frederikshøj skal betale kontingent på kr. 30 pr. mdr.

  Internet

  • 299 kr Large:
   500/500 Mbit
  • 199 kr Normal:
   200/200 Mbit
  • 99 kr Mini:
   25/25 Mbit
  • 29 kr Mikro:
   2/2 Mbit

  Forum

  • Seneste indlæg: Ny TV leverandør
   Af: Ole Clemmensen
  • Indlæg i alt: 338
  Til Forum

  Generel information

  Sådan undgår du flimmer på skærmen:
  klik her!

  Driftsinformation:
  klik her!

  Tjek dit net
  klik her!

  Få fuld udbytte af dit trådløse Internet
  klik her!

  Indstilling af TV
  klik her!

  Indstilling af @Frederiksholm.net mail
  klik her!

  Kabelplus

  Kabelplus forestår på vegne af Frederiksholm Net administration af betalinger, opkrævninger og indrapporteringer. Kabelplus bistår herunder i et vidst omfang Frederiksholm Net med teknisk assistance i forbindelse med signal forstyrrelser o. lign.
  Handelsbetingelserne: Klik her
  For kontakt: Klik her

  TV Arkiv